Lokalny Program Rewitalizacji Bychawy na lata 2017-2023

image_pdfimage_print

SPIS TREŚCI
Wstęp – 3 strona

 1. Opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi Gminy – 5
  1.1. Strategia Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2016-2023 – 5
  1.2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bychawa – 9
 2. Diagnoza negatywnych zjawisk w skali całej Gminy Bychawa – 11
  2.1. Diagnoza negatywnych zjawisk w sferze społecznej – 11
  2.2. Diagnoza negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej – 14
  2.3. Diagnoza negatywnych zjawisk w sferze środowiskowej – 16
  2.4. Diagnoza negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej – 18
  2.5. Diagnoza zjawisk w sferze technicznej – 20
  2.5. BADANIA ANKIETOWE Z MIESZKAŃCAMI GIMINY NA TEMAT REWITALIZACJI – 22
 3. Obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji – 31
  3.1. Stan kryzysowy i obszar zdegradowany – 31
  3.1.1 ETAP 1 – wyznaczenie Obszaru Zdegradowanego (OZ) na terenie Gminy Bychawa – 33
  3.1.2 ETAP 2 – wyznaczenie Obszaru Rewitalizacji (OR) na terenie Gminy Bychawa – 100
 4. Podsumowanie-Obszar Rewitalizacji (OR) – zbiorcze wyniki delimitacji – 148
  4.1. Obszar rewitalizacji w gminie Bychawa – 151
 5. WIZJA OBSZARU REWITALIZACJI – 155
 6. CELE REWITALIZACJI ORAZ KIERUNKI DZIAŁAŃ – 156
 7. LISTA PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH – 157
 8. POZOSTAŁE PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE – 168
 9. MECHANIZMY ZAPEWNIENIA KOMPLEMENTARNOŚCI – 173
 10. INDYKATYWNE RAMY FINANSOWE – 182
 11. MECHANIZMY WŁĄCZENIA MIESZKAŃCÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW I GRUP AKTYWNYCH W PROCES REWITALIZACJI – 187
  11.1. Procedura uspołecznienia na etapie przygotowania lokalnego programu rewitalizacji – 188
  11.2. Procedura uspołecznienia na etapie realizacji lokalnego programu rewitalizacji – 192
 12. SYSTEM REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI ORAZ MONITORING – 193
 13. Spis tabel – 200
 14. Spis Map – 203
 15. Spis wykresów – 204