Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o naborze na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w roku 2019

Znak: OSSO.526.2.2019
Data utworzenia:2019-01-08
Obowiązujący:od 2019-01-08 do 2019-01-22

OSSO. 526.2.2019                                                                                                            Bychawa, dnia 7 stycznia 2019 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Bychawy

o naborze na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w roku 2019

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz .U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz pkt 3 Rozdział XI Załącznika do uchwały Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r. poz. 30), Burmistrz Bychawy ogłasza nabór na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w roku 2019.

Celem naboru jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1.Wymagania ogólne dla członków komisji konkursowej.

Członkami komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Bychawa w 2019 r. mogą być osoby, które są członkami lub osobami wskazanymi (nie będące ich członkami) przez organizacje lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
  2. nie reprezentują organizacji pozarządowej lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie, w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności,
  4. akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności,
  5. wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy na członka komisji, który stanowi załącznik do ogłoszenia należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa do dnia 22 stycznia 2019 r. do godz. 15.15.

3. Burmistrz Bychawy po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń i oświadczeń przygotowuje listę kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert.

4. Uwzględniając rodzaj zadania ogłoszonego w konkursie, Burmistrz Bychawy powołuje z listy przedstawiciela organizacji pozarządowej do składu komisji konkursowej.

/-/ Burmistrz Bychawy
Janusz Urban