Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – zorganizowanie obozów profilaktycznych

image_pdfimage_print

Znak: OSSO.524.5.2019. Data utworzenia: 2019-06-28 Obowiązujący: od 2019-06-28 do 2019-07-19

Opis:

OSSO. 524.5.2019. Bychawa, dnia 27.06. 2019 r.

Burmistrz Bychawy

na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego

w roku 2019 r. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez zorganizowanie obozów profilaktycznych z elementami zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bychawa.

 1. Rodzaj zadania:przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Tytuł zadania publicznego: „Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: 13 500,00 zł.

 1. Zasady przyznawania dotacji:
 2. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:
 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688),
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
 3. Uchwały Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r. poz. 30),
 4. Zarządzenie Nr 23/OW/2014 Burmistrza Bychawy z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzoru kart ocen w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. W konkursie oferty mogą składać:
 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 4. spółdzielnie socjalne,
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 1. Forma realizacji zadania: wsparcie
 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 3. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty.
 4. Wypełnienie części III pkt 6 tabela Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – nie jest obowiązkowe.
 5. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcia będą uznane za zgodne z umowa, gdy dana pozycja w koszcie nie wzrośnie o więcej niż 20 %.
 6. Do oferty na realizację zadania należy dołączyć:
 1. realizowany program profilaktyczny dotyczący uzależnień,
 2. harmonogram zajęć na każdy dzień wypoczynku uwzględniający program profilaktyczny,
 3. dokumenty potwierdzające cele statutowe oferenta oraz sposób reprezentacji.
 1. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu lub podmiotów i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane w ogłoszonym konkursie.
 3. Oczywiste błędy pisarskie i rachunkowe mogą być telefonicznie konsultowane przez komisję z osobami upoważnionymi do składania wyjaśnień dotyczących oferty i poprawiane w obecności członków komisji. Uzupełnienie lub wyjaśnienia muszą nastąpić w terminie nie później niż 2 dni od daty otrzymania informacji w tej sprawie.
 4. W przypadku dołączania pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu, kopii) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 poz. 1044 z późń. zm.). Opłatę w wysokości 17 zł należy uiścić w Kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie lub wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Bychawie nr 34 8685 0001 0017 3892 2000 0030.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.
 6. Dotacje na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 7. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Bychawy w oparciu o opinię Komisji Konkursowej, w terminie do 7 dni od daty przekazania protokołu Komisji Konkursowej.
 8. Od decyzji Burmistrza Bychawy nie przysługuje odwołanie.
 9. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w zaktualizowanym opisie planu i harmonogramu działań oraz kosztorysie.
 10. Terminy i warunki realizacji zadania.
 1. Zadanie realizowane będzie od dnia 26.07.2019 r. do 31.08.2019 r.
 2. Warunkiem realizacji zadania jest:
 1. zorganizowanie obozu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bychawa,
 2. koszt dofinansowania ze środków budżetu gminy Bychawa na jednego uczestnika obozu nie może przekroczyć kwoty 70 zł na osobodzień.
 3. realizacja programu profilaktycznego w ilości minimum 10 godzin zegarowych, przeprowadzonego przez osoby posiadające kwalifikacje. Program profilaktyczny obejmował będzie: upowszechnienie wiedzy na temat środków uzależniających tj. alkoholu, narkotyków, dopalaczy, promowanie zdrowego stylu życia wolnego od używek,
 4. zapewnienie zaplecza sportowego oraz sprzętu,
 5. ubezpieczenie uczestników obozu,
 6. zapewnienie środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na poziomie minimum 15% w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji,
 7. realizowanie zadania zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).
 8. Termin składania ofert.
 1. Termin składania ofert upływa 19.07.2019 r. o godzinie 15.15.
 2. Oferty należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa w pon. w godzinach 8.00-16.00 i wt.-pt. w godzinach 7.15 – 15.15 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu).
 3. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
 1. Oferty rozpatrzone zostaną przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Bychawy w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną.
 2. Informacja o złożonych ofertach, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z wynikami oceny formalnej i merytorycznej Komisji Konkursowej zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.
 3. Kryteria oceny formalnej:
 1. oferta została złożona przez uprawnionego oferenta,
 2. oferta została złożona na obowiązującym formularzu,
 3. oferta wypełniona jest czytelnie i kompletnie,
 4. oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi oferenta,
 5. termin realizacji oferowanego zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu,
 6. wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania jest na poziomie i w formie wskazanej w ogłoszeniu,
 7. oferta jest podpisana przez upoważnione osoby,
 8. oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki,
 9. inne błędy formalne.
 1. Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w ust. 3 zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane podczas oceny merytorycznej.
 2. Kryteria oceny merytorycznej ofert na zadanie:
 1. możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta – 0 – 20 pkt
 2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie – 0 -35 pkt
 3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego -0-15 pkt
 4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania – 0-10 pkt
 5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – 0 -10 pkt
 6. ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań -0- 10pkt
 1. Oferty, które otrzymały w wyniku ostatecznej oceny merytorycznej mniej niż 65 punktów nie mogą uzyskać rekomendacji do dofinansowania.
 2. Komisja na każdym etapie swojej pracy może wezwać do złożenia wyjaśnień w sprawie oferty osobę wyznaczoną w ofercie do składania wyjaśnień.
 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 niezwłocznie po dokonaniu rozstrzygnięcia przez Burmistrza Bychawy lub jego zastępcy działającego na podstawie upoważnienia.
 4. Środki przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach otwartego konkursu ofert.
 1. W roku 2017 przekazano środki w wysokości 21 404 zł.
 2. W roku 2018 przekazano środki w wysokości 33 500 zł
 3. W roku 2019 przeznaczono środki w wysokości 50 500 zł.
 4. Koszty kwalifikowane przy realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ze środków budżetu Gminy Bychawa.
 1. wynagrodzenie opiekunów związanych z realizacją zadania publicznego wraz z pochodnymi,
 2. wynajem środka transportu,
 3. wynajem obiektów sportowych i sprzętu,
 4. ubezpieczenie uczestników zadania,
 5. noclegi i wyżywienie,
 6. w ramach kosztów obsługi (pośrednich) stanowiących do 10% dotacji: obsługa finansowo-księgowa zadania, obsługa administracyjna, zakup materiałów oraz usług biurowych, pocztowych i telekomunikacyjnych (materiały papiernicze, toner do drukarki, koperty, znaczki, abonamenty za telefony służbowe i Internet, itp.), opłaty bankowe,
 7. podatek od towarów i usług (VAT) – jeżeli nie może zostać odzyskany w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione w terminie realizacji zadania z zastrzeżeniem, że ponoszenie wydatków finansowanych z dotacji możliwe jest od dnia wpływu środków finansowych pochodzących z dotacji na konto oferenta, z którym Burmistrz Bychawy podpisał umowę.

Informację w sprawie konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, telefonicznie pod numerem telefonu 81 5660004 w. 42, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1.

Sprawę prowadzi: zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Organizacyjnych – Bożena Marzec

Burmistrz Bychawy

Janusz Urban

Plik: Plik źródłowy     

Załączniki: Wzór oferty

źródło: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=1402936