Ogłoszenie o złożeniu oferty z pominięciem konkursu ofert – obóz dla młodzieży

image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 

Burmistrz Bychawy informuje, że 31 lipca 2013 roku Bychawski Ludowy Klub Sportowy „Granit”, z siedzibą przy ul Sportowa 8, 23-100 Bychawa złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. Zorganizowanie obozu profilaktycznego, na którym będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie od 13.08.2013 do 31.08.2013 r.
Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Bychawy zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Bychawski Ludowy Klub Sportowy „Granit” spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy. Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.
Wobec powyższego Burmistrz Bychawy w myśl art. 19 a ust. 3 informuje, że do dnia 8.08.2013 r. do godz. 15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (Punkt Obsługi Interesanta).
Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Bychawy zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Bychawskim Ludowym Klubem Sportowym „Granit”.

oferta

Bychawa, 2013-08-01