Podsumowano 365 dni 2018 roku!

image_pdfimage_print

Tradycyjne samorządowe podsumowanie 2018 roku miało miejsce w piątkowe popołudnie – 11 stycznia 2019 roku w Bychawskim Centrum Kultury.

W Samorządowym Spotkaniu Noworocznym udział wzięli: Janusz Urban burmistrz Bychawy, zastępca burmistrza Bychawy Magdalena Kostruba, Grzegorz Szacoń przewodniczący Rady Miejskiej w Bychawie wraz z wiceprzewodniczącymi – Mateuszem Wróblewskim i Henrykiem Nowakiem oraz radnymi, Paweł Pikula prezes Bychawskiego przedsiębiorstwa Komunalnego, Henryk Dudziak dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie, radna Rady Powiatu w Lublinie Anna Pawlas, ks. Łukasz Nizio, kierownictwo Urzędu Miejskiego w Bychawie, dyrektorzy szkół i instytucji, sołtysi, prezesi bychawskich organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorcy.

Burmistrz Bychawy po powitaniu wszystkich zgromadzonych gości przystąpił do zaprezentowania podsumowania roku 2018 oraz omówienia planów świeżo rozpoczętego roku 2019.

Projekt Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie Gminy Bychawa był największym realizowanym ubiegłorocznym przedsięwzięciem. Obejmował on montaż 242 kotłów na pelet i 846 instalacji słonecznych. Wartość powyższego projektu to 11 410 203,56 zł, w tym dofinansowanie z UE: 8 895 404,75 zł.

Innymi realizacjami na szczeblu gminnej infrastruktury drogowej była przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszowcu-Kolonii (200 mb; wartość inwestycji: 160 700,48 zł; dofinansowano w ramach dotacji celowej na budowę/modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych: 50 000,00 zł) oraz dróg w miejscowościach: Wola Gałęzowska (77 mb; wartość inwestycji: 177 299,29 zł), Zdrapy (148 mb; wartość inwestycji: 84 171,18 zł), Olszowiec (130 mb; wartość inwestycji: 97 259,79 zł), Osowa (143 mb; wartość inwestycji: 109 751,46 zł), jak i ulic w Bychawie – Mikołaja Pileckiego (600 mb; wartość inwestycji: 548 229,19 zł), Generała Stefana Grota-Roweckiego (204 mb; wartość inwestycji: 453 404,88 zł), Ogrodowej i Pięknej (202 mb; wartość inwestycji: 289 305,05 zł). Ponadto utwardzono dno i odwodniono wąwóz w ciągu drogi gminnej w Leśniczówce i Łęczycy (293 mb; wartość inwestycji: 178 922,54 zł; dofinansowano z budżetu państwa: 122 000,00 zł). Zmodernizowano także ul. Zamkową w Bychawie, która należy do sieci dróg powiatowych (dofinansowano z budżetu Gminy Bychawa: 219 000,00 zł).

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych mieszkańców, jak również osób odwiedzających gminę Bychawa, wybudowano oraz zmodernizowano chodniki dla pieszych: w parku miejskim przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (wartość inwestycji: 27 899,57 zł) oraz przy ulicach – Generała Władysława Sikorskiego (wartość inwestycji: 30 472,02 zł), 11 Listopada (207 mb; wartość inwestycji: 70 155,00 zł), Władysława Reymonta (wartość inwestycji: 103 628,41 zł), Grodzany (237 mb; w ramach przebudowy drogi powiatowej Kiełczewice – Leśniczówka – Bychawa).

Ponadto zakończono projekt Budowa i modernizacja niskoemisyjnego oświetlenia drogowego w Gminie Bychawa. W 2017 roku zrealizowano pierwszy etap – wykonano punkty świetlne przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Adma Mickiewicza i ul. Armii Krajowej. W 2018 roku zakończono etap drugi obejmujący budowę oświetlenia przy drogach w: Bychawce Trzeciej, Bychawce Trzeciej-Kolonii, Bychawce Drugiej-Kolonii, Woli Gałęzowskiej, Woli Gałęzowskiej-Kolonii, Józwowie i Starej Wsi Trzeciej oraz przy ul. Spokojnej w Bychawie (wartość inwestycji: 1 605 486,12 zł; dofinansowano w ramach działania 5.5 Promocja niskoemisyjności z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020: 1 115 558,02 zł). Zakończono również realizację projektu Zwiększenie efektywności energetycznej budynku w Zaraszowie – zadanie objęło ocieplenie ścian i stropodachu; roboty malarskie i blacharskie; remont kominów i piwnic; wymianę stolarki, instalacji c.o., c.w.u. i wod.-kan., pieca węglowego na pelet z automatyką; zagospodarowanie terenu (wartość inwestycji: 881 362,84 zł; dofinansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2018-2020, osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego: 660 024,89 zł). Rok szkolny 2017/2018 przebiegał pod hasłem realizacji projektu Szkoły Marzeń w gminie Bychawa (wartość inwestycji: 652 823,50 zł; dofinansowano w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 605 858,50 zł). Zmodernizowano budynek Centrum Kultury Wiejskiej w Zaraszowie-Kolonii (dofinansowano w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 229 920,00 zł) oraz garaże Ochotniczej Straży Pożarnej Zaraszów-Kolonia (wartość inwestycji: 63 270,74 zł). W tzw. „Rejonie Podzamcze” wybudowano kanalizację sanitarną (256,5 mb; wartość inwestycji: 120 000,00 zł). Ponadto zrealizowano przedsięwzięcie pn. Aranżacja terenu nieruchomości położonej w miejscowości Zaraszów, gmina Bychawa – projekt zakładał odnowienie istniejącego drzewostanu i wykonanie nowych nasadzeń w tzw. „Alei Kasztanowej”, wykonano także niezbędne zabiegi ochronne drzew przed szrotówkiem, który niszczy je corocznie mimo podejmowanych prób ochrony (wartość inwestycji: 8 000,00 zł; dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie: 4 000,00 zł). Zakupiono także samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Wieś Druga (wartość inwestycji: 28 000,00 zł).

Gmina Bychawa rokrocznie przekazuje środki finansowe na działania, tak licznych na naszym terenie, organizacji pozarządowych. To właśnie przedsięwzięcia realizowane przez te stowarzyszenia wzbogacają bychawską ofertę kulturalną i sportową. W 2018 roku na dotacje dla organizacji pozarządowych wydatkowano kwotę 165 900,00 zł. Wsparła ona organizację piętnastu zadań: współdziałanie z klubami sportowymi i stowarzyszeniami na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, siatkowej i koszykowej (BLKS Granit Bychawa: 95 000,00 zł); obóz profilaktyczny dla dzieci i młodzieży (BLKS Granit Bychawa: 11 000,00 zł; UKS Jedynka: 2 500,00 zł); wypoczynek letni z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży – Wakacje z Bogiem (Parafia Rzymskokatolicka w Bychawie: 9 500,00 zł); zajęcia wyjazdowe rekreacyjno-sportowe z wykorzystaniem elementów technik harcerskich – Profilaktyka po harcersku (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic: 1 700,00 zł); Bychawskie Półkolonie Letnie dla dzieci i młodzieży – Profilaktycznie, zdrowo i sportowo (Stowarzyszenie Razem dla Kultury: 20 000,00 zł); spotkanie integracyjne – Między Pokoleniami (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bychawie: 3 000,00 zł); Dzień Babci i Dziadka (Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych: 3 000,00 zł); promocja zwyczajów ludowych – Noc Świętojańska (Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych: 3 000,00 zł); spotkanie integracyjne – przekazanie tradycji regionalnych i patriotycznych młodemu pokoleniu (Stowarzyszenie Razem dla Kultury: 3 000,00 zł); modernizacja lokalu na potrzeby Świetlicy Międzypokoleniowej (Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych: 3 200,00 zł); promocja kultury Francji, rozwijanie kontaktów pomiędzy Bychawą a La Chapelle-sur-Erdre – zorganizowanie wyjazdu do Francji (Bychawskie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej: 7 000,00 zł); zakup instrumentów muzycznych (Stowarzyszenie Razem dla Kultury: 2 000,00 zł); organizacja Spotkań Regionalnych (Bychawskie Towarzystwo Regionalne: 2 000,00 zł).

1 maja 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie rozpoczął realizację projektu Przyjdź, Zapytaj – Profilaktyczny Program dla Rodzin (wartość inwestycji: 479 436,92 zł). Celem głównym projektu, którego zakończenie planowane jest na 30 kwietnia 2020 roku, jest poprawa funkcjonowania sześćdziesięciu dwóch osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z trzydziestu rodzin zamieszkujących na terenie miasta i gminy Bychawa poprzez zindywidualizowane usługi społeczne, tj. usługi wsparcia rodziny oraz zintegrowane i specjalistyczne poradnictwo rodzinne (terapie umiejętności społecznych oraz życiowych, grupa wsparcia, punkty konsultacyjne oferujące poradnictwo prawne, socjalne, psychologiczne, socjalne, pedagogiczne).

Rok 2018 przebiegał pod hasłem 480-lecia lokacji miasta Bychawa i 60-lecia odzyskania praw miejskich oraz 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Bychawie poświęcona naszym bychawskim jubileuszom miała miejsce 10 października w Bychawskim Centrum kultury. Z tej okazji Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie opracowała pierwszy w historii naszego miasta quest – Spacerem przez 480 lat Bychawy. Nie obyło się również bez wydarzeń już na stałe wpisanych w bychawski kalendarz: pasjonaci pierogów spotkali się na XIX Ogólnopolskim Festiwalu „W Krainie Pierogów”, który został połączony z niebywale apetycznym i jak się okazało docenionym – Festiwalem Produktów Regionalnych i Tradycyjnych „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”. Inne wydarzenia cykliczne jakie miały miejsce w ubiegłym roku to m.in.: III Ogólnopolski Zjazd Dzieci Żołnierzy Wyklętych, Hetman Tandem Cup – XXI Międzynarodowy Kolarski Wyścig Tandemów o Puchar Marszałka Lubelszczyzny – etap IV, Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja, XXI Międzynarodowa Gala Młodzieżowych Orkiestr Dętych, II Bychawski Festyn Rodzinny „Profilaktycznie, zdrowo i sportowo”, Dożynki Gminne, XIII Pokaz użytkowania koni i kuców oraz Czempionat kuców i koni małych – kwalifikacja do czempionatu ogólnopolskiego w Bychawie, VIII Międzynarodowy Festiwal „Śladami Singera”. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bychawie świętowała jubileusz 90-lecia istnienia. Szkoła Podstawowa w Zaraszowie otrzymała imię ks. Dominika Maja. W 2018 roku powstał Bychawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, a dzięki prężnemu działaniu Bychawskiego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych otwarto Świetlicę Międzypokoleniową. Bychawianin dr Jakub Kuna promował swą książkę pt. Bychawa 1919-1939. Kartograficzna rekonstrukcja miasta będącą doskonałym uzupełnieniem regionalnego księgozbioru poświęconego historii Bychawy. W Szkole Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej mistrzowski popis kulinarny dał nie kto inny, a Karol Okrasa. W Zespole Szkół Zawodowych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie miała miejsce VI Powiatowa Konferencja Szkół Zawodowych. Czerwiec upłynął w dźwiękach tradycyjnych melodii płynących dzięki Przeglądowi Zespołów i Kapel Ludowych, który połączono z Nocą Świętojańską. Ochotnicza Straż Pożarna w Bychawce Pierwszej świętowała 50-lecie istnienia, natomiast mieszkańcy Bychawki Drugiej (i nie tylko) integrowali się na Festynie Rodzinnym. Nasze małe centrum świata promowaliśmy m.in. na Podlasiu – biorąc udział w trzeciej części festiwalu z cyklu „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”. Koniec roku przyniósł realizację projektu Przypomnijmy, to co zapomniane!, którego beneficjentem było Bychawskie Towarzystwo Regionalne (dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury).

Rok ubiegły dał nam także liczne powody do dumy. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Henryczki zajęła III miejsce w finale IX edycji Wojewódzkiego Konkursu „Mam Talent u Czarniecczyków”, który odbył się w Chełmskim Domu Kultury. Bychawskie Towarzystwo Regionalne oraz Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, na wniosek Burmistrza Bychawy, decyzją Zarządu Powiatu w Lublinie otrzymały nagrodę za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Justyna Strumińska – mieszkanka sołectwa Osowa zajęła pierwsze miejsce w konkursie na „Najpiękniejszą Posesję Powiatu Lubelskiego”. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bychawie wpisała maślankę naturalną na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa oraz prestiżowy znak „Jakość Tradycja”. Tomasz Pietraś został najbardziej wartościowym zawodnikiem BLKS Granit Bychawa sezonu 2017/2018.

Na 2019 rok zaplanowano m.in. realizację Przebudowy istniejącego targowiska miejskiego w Bychawie przeznaczonego na promocję lokalnych produktów. Projekt obejmuje utwardzenie palcu targowego przy ulicach Lubelskiej i Stefana Batorego wraz z częściowym jego zadaszeniem. Budowę budynku sanitarno-higienicznego, zadaszenie schodów, utwardzenie parkingu przy ul. Podwale (wartość inwestycji: 1 571 585,72 zł; dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 999 999,00 zł). Ponadto trwają prace nad projektem Czyste środowisko dzięki budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bychawa – obejmuje on budowę 126 przydomowych oczyszczalni ścieków (planowana wartość inwestycji: 1 466 703,41 zł; dofinansowanie w ramach działania Podstawowe usługi odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 933 264,00 zł).

Kiedy burmistrz Bychawy zakończył swoje wystąpienie głos zabrało kilkoro z uczestników spotkania – radna Rady Powiatu w Lublinie Anna Pawlas, która odczytała list od posła na Sejm Jerzego Bieleckiego, ks. Łukasz Nizio oraz dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie Henryk Dudziak. Nie zabrakło również życzeń złożonych przez burmistrza Bychawy Janusza Urbana oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Bychawie Grzegorza Szaconia wszystkim obecnym na sali gościom. Samorządowe Spotkanie Noworoczne zakończyły wspaniałe popisy artystyczne młodych bychawian oraz minirecital Męskiego Zespołu Wokalnego działającego przy Bychawskim Centrum Kultury.