Projekt „Na własną rękę!” – dotacje na założenie działalności gospodarczej

Zachęcamy do udziału w projekcie „Na własną rękę!”, którego celem jest zwiększenie szans na założenie działalności gospodarczej przez 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, w wieku powyżej 30 lat, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) poprzez udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz finansowego do końca września 2018r. Projekt skierowany jest do osób powyżej 30. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin) pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych, poszukujących pracy i/lub biernych zawodowo), zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zamierzających założyć działalność gospodarczą 
i prowadzić ją przez minimum 12 m-cy na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do jednej z grup:

      a) osoby w wieku powyżej 50. roku życia,

      b) kobiety,

      c) osoby z niepełnosprawnościami,

      d) osoby długotrwale bezrobotne,

      e) osoby o niskich kwalifikacjach.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

  • szkolenia i doradztwo,
  • bezzwrotne dotację na start do 23.398,68 zł/os.
  • Wsparcie pomostowe w kwocie nie większej niż 1 850,00 zł brutto przez okres pierwszych 6 m-cy 
    (28 osób) bądź 
    w kwocie nie większej niż 1 850,00 zł brutto przez okres 12 m-cy (28 osób).
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Refundacja kosztów opieki nad dziećmi

Ponadto wśród Uczestników Projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup (wymienionych w punktach od a do e). Warunkiem koniecznym jest przejście reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu zabezpieczeń (ZUS).

Priorytetowo traktowane są: osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby zamierzające utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, osoby, które zadeklarują zamiar zatrudnienia pracownika w ramach swojej działalności gospodarczej, osoby, które zadeklarują zamiar utworzenia dodatkowych miejsc pracy z sektorach – białej gospodarki (tj. sektory związane z lecznictwem, ochroną zdrowia, farmaceutyczne, usługami medyczno-opiekuńczymi o raz przemysłem produktów medycznych) lub/i zielonej gospodarki (poza rolnictwem) tj. sektory związane z transportem zbiorowym, odnawialnymi źródłami energii, budownictwem oraz gospodarką odpadami. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Szczegóły na:
www.dotacje.kmc.net.pl
Dofinansowanie projektu z UE: 1 876 504,01 zł
Nabór do projektu prowadzony jest w terminie wskazanym w Regulaminie Rekrutacji.

BIURO PROJEKTU:
Galeria Parada
ul. Nałęczowska 30, Lublin 20-701
II piętro, pok. 204
tel. (0 81)  444 99 40 lub (0 81) 747 94 08
e-mail:  info@dotacje.kmc.net.pl