Projekt Rozwoju dla Gminy Bychawa 2007-2020

image_pdfimage_print

informacja Zapraszamy do zapoznania się z PROJEKTEM strategii rozwoju dla Gminy Bychawa na lata 2007-2020.  (dokument PDF, 3,2MB)

Spotkanie w sprawie wnoszenia uwag do w/w projektu odbyło się 10 stycznia2008 czwartek o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej UM.

Strategia jest jeszcze w fazie zmian i końcowych ustaleń, więc prosimy o składanie konstruktywnych wniosków i uwag do tego projektu. Można to zrobić osobiście w Urzędzie Miejskim lub elektronicznie e-mail: um@bychawa.pl

Spis treści 

Rozdział 1.
Wprowadzenie do Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2007-2020    s3

Rozdział 2.
Raport o stanie Gminy Bychawa    s6
2.1. Gmina Bychawa – informacje ogólne    s6
2.2.  Rys historyczny    s10
2.3. Sytuacja demograficzna i warunki życia mieszkańców    s13
2.3.1. Ludność    s13
2.3.2. Rynek pracy i bezrobocie    s15
2.3.3. Zdrowie i opieka społeczna    s21
2.3.4. Oświata    s27
2.3.5. Mienie komunalne    s29
2.4. Gospodarka    30
2.5. Infrastruktura techniczna i komunalna    s35
2.5.1. Drogi    s35
2.5.2. Wodociągi i kanalizacja    s37
2.5.3. Sieć ciepłownicza i gazowa    s38
2.5.4. Oświetlenie i sieć energetyczna    s39
2.6. Stan i ochrona środowiska naturalnego    s39
2.6.1. Środowisko przyrodnicze    s39
2.6.2. Gospodarka odpadami    s40
2.7. Turystyka    s41
2.8. Budżet Gminy    s46

Rozdział 3.
Wnioski z Raportu o stanie Gminy Bychawa    s49

Rozdział 4.
Bilans strategiczny Gminy Bychawa    s52
4.1. Badanie opinii społecznej    s52
4.1.1. Cel i metoda badań    s52
4.1.2. Ograniczenia interpretacji    s58
4.2. Problemy Gminy Bychawa    s65
4.3. Analiza SWOT    s70

Rozdział 5.
Misja i Wizja rozwoju Gminy Bychawa    s74

Rozdział 6.
Obszary strategiczne    s76

Rozdział 7.
Priorytety rozwoju, cele strategiczne i kierunki działań    s79
7.1. Obszar przestrzenny    s79
7.2. Obszar gospodarczy    s81
7.3. Obszar społeczny    s83
7.4. Obszar wieś i rolnictwo    s85

Rozdział 8.
Nawiązanie do strategicznych dokumentów rozwojowych kraju i województwa lubelskiego    s88
8.1. Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013    s88
8.2. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015    s89
8.3. Strategia Rozwoju Turystyki w latach 2007 -2013    s89
8.4. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013    s90
8.5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013    s91
8.6. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020    s91
8.7. Program Rozwoju i Rewitalizacji Miast dla Województwa Lubelskiego    s92

Rozdział 9.
Wdrażanie strategii i harmonogram strategii    s93

Rozdział 10.
Monitorowanie i ewaluacja strategii   s96
10.1. Monitorowanie    s96
10.2. Ewaluacja strategii    s97