Projekt – Strategii Rozwoju Gminy Bychawa 2007-2020

image_pdfimage_print

informacja Zapraszamy do zapoznania się z projektem, po ostatnich zmianach z kwietnia.

Kliknij by pobrać
Dokument zapisany w formacie PDF 


 

Spis Treści

 

Rozdział 1.    str.4

Wprowadzenie do Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2007-2020

Rozdział 2.    str.7

Raport o stanie Gminy Bychawa
2.1. Gmina Bychawa – informacje ogólne
2.2.  Rys historyczny
2.3.1. Ludność    
2.3.2. Rynek pracy i bezrobocie    
2.3.3. Zdrowie i opieka społeczna
2.3.4. Bezpieczeństwo publiczne    
2.3.5. Oświata    
2.3.6. Dom Dziecka    
2.3.7. Kultura i sport    
2.3.8. Mienie komunalne    
2.4. Gospodarka i rolnictwo    
2.4.1. Podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy Bychawa    
2.4.2. Rolnictwo    
2.5. Infrastruktura techniczna i komunalna
2.5.1. Drogi    
2.5.2. Wodociągi i kanalizacja    
2.5.3. Sieć ciepłownicza i gazowa    
2.5.4. Oświetlenie i sieć energetyczna    
2.5.5. Tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe    
2.6. Stan i ochrona środowiska naturalnego    
2.6.1. Środowisko przyrodnicze    
2.6.2. Gospodarka odpadami    
2.7. Turystyka    
2.8. Geotermia    
2.9. Budżet Gminy    
2.10. Zagospodarowanie przestrzenne    

Rozdział 3.    str.67

Wnioski z Raportu o stanie Gminy Bychawa    

Rozdział 4.    str.70

Bilans strategiczny Gminy Bychawa    
4.1. Badanie opinii społecznej    
4.1.1. Cel i metoda badań    
4.1.2. Ograniczenia interpretacji    
4.2. Badanie opinii społecznej – uzupełniające badania ankietowe    
4.3. Problemy Gminy Bychawa    
4.3. Analiza SWOT    

Rozdział 5.    str.100

Misja i Wizja rozwoju Gminy Bychawa    

Rozdział 6.    str.102

Obszary strategiczne    

Rozdział 7.    str.104

Priorytety rozwoju, cele strategiczne i kierunki działań    
7.1. Obszar przestrzenny    
7.2. Obszar gospodarczy    
7.3. Obszar społeczny    
7.4. Obszar wieś i rolnictwo    
7.5. Źródła finansowania celów operacyjnych    

Rozdział 8.    str.118

Nawiązanie do strategicznych dokumentów rozwojowych kraju i województwa lubelskiego    
8.1. Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013    
8.2. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015    
8.3. Strategia Rozwoju Turystyki w latach 2007 -2013    
8.4. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013    
8.5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013    
8.6. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020    
8.7. Program Rozwoju i Rewitalizacji Miast dla Województwa Lubelskiego    

Rozdział 9.    str.123

Wdrażanie i harmonogram strategii    

Rozdział 10.    str.126

Monitorowanie i ewaluacja strategii    
10.1. Monitorowanie    
10.2. Wskaźniki monitoringu    
10.3. Ewaluacja strategii