STYPENDIA SZKOLNE

image_pdfimage_print

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do dnia 15 września 2009 r.,
w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2009 r. Do ubiegania się o stypendium szkolne jako pomocy materialnej o charakterze socjalnym uprawniony jest:
1. uczeń szkoły publicznej lub niepublicznej (szkoły podstawowej – od kl. I do VI, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej), wychowanek publicznego i niepublicznego ośrodka, słuchacz publicznego i niepublicznego kolegium (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia);
2. uczeń/słuchacz, który pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 351 zł;
3. uczeń/słuchacz, który zamieszkuje na terenie  gminy Bychawa
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w tej rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, wystąpiło zdarzenie losowe.
Miejsce złożenia dokumentów:
Formularze wniosków można pobrać w Punkcie Obsługi Interesanta oraz w Wydziale Oświaty Spraw Społecznych i Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 w pokoju nr 28 (w godzinach pracy Urzędu tj.od godz. 7.15 do 15.15).
Termin składania wniosków upływa:
– 15 września 2009r. – w przypadku uczniów,
– 15 października 2009 r.- w przypadku słuchaczy.
Dodatkowe informacje na temat stypendiów można uzyskać w Wydziale Oświaty Spraw Społecznych i Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, pokój 28, tel. 081566004 wewn. 31 .