Wakacje z Bogiem – Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 05 lipca 2011 r. Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Bychawie ul. ks. P. Ściegiennego 25, 23-100 Bychawa złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. Zorganizowanie wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży „Wakacje z Bogiem” w okresie 18.07.2011 r. – 29.07.2011 r.
Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Gmina Bychawa zamierza zlecić
w/w podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Parafię Rzymsko -Katolicką w Bychawie spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Burmistrz Bychawy w myśl art. 19 a ust. 3 cyt. Wyżej ustawy informuje, że do dnia 13 lipca 2011 r. do godz.15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie (Punkt Obsługi Interesanta). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Bychawy zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Parafią Rzymsko-Katolicką w Bychawie.

Burmistrz Bychawy
/-/       
Janusz Urban
Załącznik: treść oferty