Ważna sesja Rady Miejskiej w Bychawie – uchwały „śmieciowe”

image_pdfimage_print

XXVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 21 marca 2013 r. o godz. 13.00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
3.Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie .
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów w gminie Bychawa,
b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
c) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
e) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
f) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu,
g) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Lubelskiego,
h) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
i) zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.
7.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad sesji.