XIX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2012 r.

image_pdfimage_print

o godz. 15.00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
3.Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmieniającej uchwałę Rady Gminy i Miasta Bychawa w sprawie herbu Gminy Bychawa,
b) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014,
c) wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie na podmiot organizujący pracę z rodziną,
d) ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu, szkołach podstawowych, gimnazjum oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów,
e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Wola Gałęzowska gm. Bychawa w trybie bezprzetargowym na rzecz kościoła na cele działalności sakralnej oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny,
f) przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa dla miejscowości Skawinek,
g) zmian w uchwale budżetowej na rok 2012,
h) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu w roku 2013.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń