XV sesja Rady Miejskiej w Bychawie w dniu 19 listopada 2015 r.

image_pdfimage_print

1. Otwarcie obrad sesji o godz. 15.00

2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Wręczenie Srebrnej Odznaki za zasługi dla sportu.
6. Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Bychawa.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa,
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bychawa,
c) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bychawa na 2016 rok,
d) wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego na terenie Gminy Bychawa,
e) określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
f) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Bychawa,
g) uchwalenia obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej w Bychawie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 1038 położonej w obrębie nr 1 – Bychawa Miasto,
h) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bychawa,
i) uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,
j) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, publicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie gminy Bychawa prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego,
k) zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.

8. Prezentacja projektu budżetu gminy na rok 2016.
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie obrad sesji.