XXX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r.

Informuję, że XXX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.

3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

b) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Bychawa,

c) zmian wieloletniej prognozy finansowej,

d) zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.

6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

7. Sprawy bieżące.

8. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń