OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
Lublin 4 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.)

zawiadamiam o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie, zwanego dalej „Projektem” oraz wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu.

Projekt dostępny jest do wglądu:

  • w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. M. Curie – Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin w pokoju nr 5.513, w godzinach: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30;
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.lubelskie.pl w zakładce: Rolnictwo i Środowisko > Rozwój obszarów wiejskich > Łowiectwo i ochrona zwierząt.

Uwagi do Projektu mogą być składane w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufania ePUAP, w terminie od 5 listopada 2019 r. do 29 listopada 2019 r.

Uwagi do Projektu może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej Projektem wraz z przesłanym dokumentem potwierdzającym akt własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości oraz określenie położenia nieruchomości poprzez wskazanie numeru i obrębu ewidencyjnego nieruchomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Lubelskiego. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

plik źródłowy: