Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi

Data utworzenia: 2019-11-08

Obowiązujący: od 2019-11-08 do 2019-11-25

Opis:

OSSO.526.25.2019

Bychawa, dnia 8.11.2019 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Bychawy

o konsultacjach społecznych

dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Działając na podstawie uchwały Nr LIV/325/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami uprawnionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej tych organizacji, Burmistrz Bychawy przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady miejskiej w Bychawie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Obowiązek przyjmowania programu współpracy z organizacjami współpracy pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.). Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące swoją statutową działalność na terenie Gminy Bychawa, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

W związku z powyższym zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy Bychawa do wnoszenia uwag i opinii, w terminie do dnia 25 listopada 2019 r. za pośrednictwem załączonego formularza. Formularz należy należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa oraz poczty elektronicznej: um@bychawa.pl

Treść projektu uchwały została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa, Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Gminy Bychawa www.bychawa.pl

Burmistrz Bychawy
Janusz Urban

Załączniki:

1. Projekt uchwały

2. Formularz zgłoszenia

Plik: Plik źródłowy     

Załączniki: Projekt uchwały

 Formularz zgłoszenia opinii