Ogłoszenie w sprawie wystąpienia strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą (rozszerzony o nowe uprawy)

Na podstawie raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach klęską suszy na terenie gminy Bychawa zostały objęte następujące uprawy: 

– na kategoriach gleby I susza objęła: zboża ozime, zboża jare, kukurydzę na ziarno, kukurydzę na kiszonkę, rzepak i rzepik, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

– na kategoriach gleby II susza objęła: zboża ozime, zboża jare, kukurydzę na ziarno, kukurydzę na kiszonkę, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, rośliny strączkowe. 

W związku z powyższym nadal istnieje możliwość składania oświadczeń o stratach w rolnictwie. W oświadczeniu należy wskazać wszystkie uprawy wykazane we wniosku o płatności obszarowe niezależnie od stopnia strat, składanego do ARiMR za rok 2019, którego kopię należy dołączyć do wniosku o oszacowanie strat (obowiązkowo). Rolnik posiadający grunty w innych gminach składa oświadczenia w gminach właściwych dla położenia upraw, a protokół z szacunku przekazuje niezwłocznie do gminy w której znajduje się siedziba gospodarstwa, celem uwzględnienia w protokole końcowym. 

Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie
przy ul. Partyzantów 1, w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. Krótki termin składania wniosków wynika z faktu niebawem rozpoczynających się żniw zbóż jarych i ozimych. Uprawy zebrane przez rolników przed oględzinami Komisji nie będą brane pod uwagę przy szacowaniu strat.

Komisja będzie szacowała straty według kolejności złożonych wniosków!!!

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie w Punkcie Obsługi Interesanta oraz w pok. Nr 3, lub można pobrać ze strony internetowej www.bychawa.pl.