Piękne Miasto i Gmina 2019 – zaproszenie do konkursu

2016-06-06 piekne miasto bychawa

Piękne Miasto i Gmina 2019
Z ogromną przyjemnością przedstawiam państwu Założenia Regulaminowe konkursu „Piękne Miasto i Gmina 2019”, który w tym roku będzie organizowany już po raz 16. Jego celem jest poprawa wyglądu miasta i gminy Bychawa oraz wyróżnienie mieszkańców, którzy kładą nacisk na estetykę otaczającej ich przestrzeni.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 7 czerwca 2019 roku, natomiast konkursowy przegląd ogrodów zostanie przeprowadzony w terminie 10-14 czerwca 2019 roku, a więc w czasie, gdy ogrody są najpiękniejsze.
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie.
Burmistrz Bychawy
Janusz Urban

REGULAMIN
XVI edycji konkursu Piękne Miasto i Gmina 2019

 1. Cel konkursu:
  Poprawa estetyki i wyglądu miasta i gminy Bychawa, popularyzacja postaw przyjaznych środowisku oraz wyróżnienie mieszkańców miasta Bychawa i wsi z terenu gminy Bychawa, którzy kładą nacisk na estetykę otaczającej ich przestrzeni.
 2. Organizator konkursu:
  Konkurs organizowany jest przez Burmistrza Bychawy.
 3. Kategorie konkursu:
  Współzawodnictwo konkursowe prowadzone jest w dwóch kategoriach:
  1) najpiękniejszy ogród,
  2) najpiękniejsze sołectwo.
 4. Zgłoszenie do konkursu:
  • Osoby zainteresowane konkursem zgłaszają swój udział osobiście w Urzędzie Miejskim w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa, pok. 4 lub telefonicznie tel. 81 56 60 144 lub pocztą elektroniczną na adres gazeta@bychawa.pl.
  • W konkursie mogą brać udział ogrody zgłoszone przez:
   samych zainteresowanych,
   wytypowane za zgodą właściciela przez sołtysa, rady sołeckie, rady osiedli, burmistrza lub radnych.
  • Sołectwa do konkursu mogą zgłaszać sołtysi, radni lub burmistrz.
  • W konkursie nie mogą brać udziału laureaci ubiegłorocznej edycji konkursu (nagrodzeni i wyróżnieni).
 5. Nagrody:
  • Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy w poszczególnych kategoriach.
  • Komisja może przyznać nagrody i wyróżnienia równorzędne.
 6. Czas trwania konkursu i ogłoszenie wyników:
  • Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie do 7 czerwca 2019 roku.
  • Oceny przeglądów dokona Komisja powołana przez Burmistrza Bychawy w terminie 10-14 czerwca 2019 roku.
  • Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu Dożynek Gminnych – Bychawa 2019.
 7. Wzięcie udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (w zakresie imienia, nazwiska, adresu posesji, telefonu kontaktowego) przez Urząd Miejski w Bychawie z siedzibą w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.
 8. Wzięcie udziału w konkursie oznacza również wyrażenie zgody Urzędowi Miejskiemu w Bychawie z siedzibą w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa na publikację wizerunku uczestnika oraz jego danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, miejscowości w „Głosie Ziemi Bychawskiej”, na stronie internetowej www.bychawa.pl i mediach społecznościowych Gminy Bychawa, a także na upublicznienie podczas wydarzenia przebiegającego pod nazwą Dożynki Gminne – Bychawa 2019 organizowanego w danym roku oraz w siedzibie Administratora.
 9. Klauzula informacyjna
  Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO, informuje się, iż:
  1) ADMINISTRATOR DANYCH
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Bychawy z siedzibą w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.
  2) DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
  Administrator – Burmistrz Bychawy wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo skontaktować się poprzez email iod@bychawa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3) CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji założeń XVI edycji konkursu Piękne Miasto i Gmina 2019; publikacji w „Głosie Ziemi Bychawskiej”, na stronie internetowej www.bychawa.pl i mediach społecznościowych Gminy Bychawa; a także upublicznione podczas wydarzenia przebiegającego pod nazwą Dożynki Gminne – Bychawa 2019 organizowanego w danym roku oraz w siedzibie Administratora.
  4) PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  5) INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW
  Państwa dane mogą zostać przekazane:
  1) organom publicznym i podmiotom (jedynie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań);
  2) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  3) osobom, które z upoważnienia Administratora będą przetwarzać dane osobowe.
  6) OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE LUB KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU
  Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także do czasu przedawnienia roszczeń.
  7) PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
  Przysługuje Państwu:
  1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia swoich danych osobowych (z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 17 ust. 1 lit. b i ust. 3 lit. d, e RODO) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO;
  2) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8) INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa w ust. 3.
  9) INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU
  Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.