Burmistrz Bychawy ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drzew „na pniu”

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż „drzew na pniu”

1. Określenie przedmiotu przetargu: „Sprzedaż 26 szt. drzew z gatunku Topola czarna rosnących na terenie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 23/1 położonej w miejscowości Bychawka Druga – Kolonia, gm. Bychawa, stanowiącej własność Gminy Bychawa, połączona z ich wycinką, uprzątnięciem terenu oraz wywozem pozyskanego materiału drzewnego”.
2. Cena wywoławcza 3 738,70 zł brutto.

3. Oferty opiewające na niższa cenę niż cena wywoławcza podana w ogłoszeniu, zostaną uznane za nieważne – jako nie spełniające warunków ogłoszenia.
4. Oferent zobowiązany jest na własny koszt do wycinki drzew, uprzątnięcia terenu z pozostałości po przeprowadzonej wycince, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonej wycinki pod względem BHP i bezpieczeństwa ruchu, wypłaty odszkodowań za ewentualne szkody na mieniu osobom trzecim wyrządzone podczas wycinki, ewentualne wyłączenie linii energetycznej lub telekomunikacyjnej.
5. Oferent zobowiązany jest do wywiezienia ściętych drzew i gałęzi. Pnie drzew winny być wycięte jak najniżej przy poziomie gruntu.
6. Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2015 r. o godzinie 11.00. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa pokój nr 12.
7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:
– posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu umowy,
– posiadają uprawnienia lub dysponują pracownikami z uprawnieniami do obsługi pił mechanicznych,
– mają w dyspozycji sprzęt wymagany przy realizacji umowy,
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
– akceptują wzór umowy.
8. SPRZEDAWCA zawrze umowę z KUPUJĄCYM, który zaoferuje najwyższą kwotę zakupu drzew ”na pniu”.
9. Termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 1: od daty podpisania umowy do dnia 18 grudnia 2015 r.
10. Sposób przygotowania oferty.
1) Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym SPRZEDAWCY.
2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, opieczętowana pieczęcią KUPUJĄCEGO i osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby, łącznie z wszystkimi dokumentami i załącznikami.
3) Każdy KUPUJĄCY może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, kopercie w jednym egzemplarzu.
4) Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie do dnia 25 listopada 2015 r. do godziny 10.45.
5) Koperta powinna być zaadresowana. Adres powinien zawierać:
– pełną nazwę SPRZEDAWCY,
– kod miejscowość,
– ulicę nr domu, nr pokoju.
Ponadto, koperta powinna być oznaczona napisem Oferta – sprzedaż drzew ”na pniu” oraz posiadać oznaczenie: ”Nie otwierać przed dniem 25 listopada 2015 r. przed godz. 11.00”.
11. W przetargu mogą wziąć udział tylko KUPUJĄCY, którzy akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu w całości.
12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1) dla zapewnienia należytego wykonania umowy tj. terminowego wykonania wycinki, uporządkowania miejsca po wycince z konarów i gałęzi, przywrócenia działki gminnej do stanu pierwotnego KUPUJĄCY wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umownej brutto na konto SPRZEDAWCY Nr 97 8685 0001 0017 3892 2000 0060 prowadzone przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie.
2) zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy (przy czym liczy się data wpływu na konto SPRZEDAWCY).
3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone KUPUJĄCEMU w ciągu 14 dni po protokolarnym odbiorze wykonania prac po zakończeniu całości prac, o których mowa w przedmiocie umowy.
4) zabezpieczenie przepada na rzecz SPRZEDAWCY w przypadku:
– niewykonania w terminie umownym wycinki drzew,
– nie uprzątnięcia w terminie umownym działki gminnej z pozostałości po wycince.
13. Środki odwoławcze KUPUJĄCYM nie przysługują.
14. W przypadku gdy KUPUJĄCY, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy SPRZEDAWCA wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych.
15. Do wycinki drzew będzie można przystąpić po uprzednim dokonaniu zapłaty za zakupione drzewa.
16. Zapłatę należy uiścić w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury na konto wskazane na fakturze.
17. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania, którejkolwiek z ofert i podania przyczyny.

 

ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej UM