Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – czerwiec 2019

Komisja do spraw oświaty – 26 czerwca 2019 r. (środa) godz. 13.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Bychawa.
 2. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2018 rok.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2019 r.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 26 czerwca 2019 r. (środa) godz. 14.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) Powołania zespołu opiniującego kandydatów zgłoszonych na ławników.
 2. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2018 rok.
 3. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 4. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2019 r.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 6. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 27 czerwca 2019 r. (czwartek) godz. 12.00
Porządek posiedzenia:

 1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2018 rok.
 4. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2019 r.
 5. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 27 czerwca 2019 r. (czwartek) godz. 13.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości,
  c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
 2. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2018 rok.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2019 r.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 27 czerwca 2019 r. (czwartek) godz. 14.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2019,
 2. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2018 rok.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2019 r.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy bieżące.