Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – marzec 2016

image_pdfimage_print

30 marca 2016 r. (środa) godz. 12.00 posiedzenie Komisji rewizyjnej

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bychawy.
2. Sprawy bieżące.

 

30 marca 2016 r. (środa) godz. 12.30 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
2. Sprawy bieżące.

 

30 marca 2016 r. (środa) godz. 13.15 posiedzenie Komisji do spraw oświaty
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza organizacji zatrudnienia obsługi administracyjnej w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Bychawa.
2. Sprawy bieżące.

 

31 marca 2016 r. ( czwartek) godz. 12.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Bychawa oraz nadania jej Statutu.
2. Kalendarz imprez kulturalnych na rok 2016.
3. Sprawy bieżące.

 

31 marca 2016 r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bychawa w 2016 roku,
b. obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 144/2, 142/2, 159/1 położonych w miejscowości Leśniczówka (obręb 13 – Leśniczówka) oraz na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 740, 883 i 844 położonych w Bychawie (obręb 1 Bychawa Miasto),
c. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
d. przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bychawa”.
2. Sprawy bieżące.

 

31 marca 2016 r. (czwartek) godz. 14.20 godz. posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa,
b. zmian wieloletniej prognozy finansowej,
c. zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.
2. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń