Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – styczeń 2019

21 stycznia 2019 r. (poniedziałek) godz. 11.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2019.
 2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2019.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy bieżące.

21 stycznia 2019 r. (poniedziałek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2019.
 2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2019.
 3. Sprawy bieżące.

22 stycznia 2019 r. (wtorek) godz. 11.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2019.
 2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2019.
 3. Informacja na temat funkcjonowania Głosu Ziemi Bychawskiej, komunikacji społecznej.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy bieżące.

22 stycznia 2019 r. (wtorek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2019.
 2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2019.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia wielkości i terminu wnoszenia składki członkowskiej do Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedziba w Bełżycach na rok 2019.
  b) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 105 położona w miejscowości Gałęzów-Kolonia Pierwsza – w obrębie nr 7 – Gałęzów-Kolonia Pierwsza, nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1, 3/5 i 4/3 położonych w miejscowości Gałęzów-Kolonia Druga – w obrębie nr 8 – Gałęzów-Kolonia Druga gmina Bychawa oraz nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 470 położona w miejscowości Stara Wieś Trzecia – w obrębie – nr 24 – Stara Wieś Trzecia – w obrębie – nr 24 – Stara Wieś Trzecia gmina Bychawa.
  c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Bychawa.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy bieżące.

25 stycznia 2019 r. (piątek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Analiza projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2019.
 2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2019.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Bychawa.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń