Informacja o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bychawa

image_pdfimage_print
Burmistrz Bychawy przypomina o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej na terenie miasta Bychawa. Obowiązki, jakie należą do właściciela nieruchomości w zakresie gospodarki ściekowej wynikają przede wszystkim z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bychawa przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Bychawie Nr XXVI/179/2013 z dnia 28 lutego 2013 r., zmienionego uchwałą Nr XXXVII/246/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.
Z tego obowiązku zwolnieni są właściciele nieruchomości, którzy:

  • zamieszkują na terenach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wówczas nieruchomość należy wyposażyć w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych (jeżeli zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczają takie rozwiązanie), spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych,
  • przed przystąpieniem do budowy sieci kanalizacji, wyposażyli nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Burmistrz Bychawy przypomina, że uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia. W takim przypadku Gmina ma możliwości prawne: wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku (art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz sankcji grzywny. Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. Nr 1619 z późn. zm.).