Koło Gospodyń Wiejskich w Bychawie „Aktywne” złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pt. „Krzewienie kultury ludowej – organizacja Nocy Świętojańskiej”

image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 5 czerwca 2023 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Bychawie „Aktywne” z siedzibą w Bychawie, ul. Szkolna 19, złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Krzewienie kultury ludowej – organizacja Nocy Świętojańskiej” w okresie od 20.06.2023 r. – 12.07.2023 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Bychawy zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bychawie „Aktywne” spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 wyżej wymienionej ustawy.

Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

Wobec powyższego, w myśl art. 19a ust. 3 Burmistrz Bychawy informuje, że do dnia 13 czerwca 2023 r. do godz. 15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (Punkt Obsługi Interesanta).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Więcej informacji:

https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/?id=355&action=details&document_id=1896119