Kolejna konferencja dla pracodawców w Bychawie

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się wczorajsza (20 X) konferencja dedykowana pracodawcom i przedsiębiorcom. Organizatorami seminarium były Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie oraz jego bychawska filia. Na spotkanie w Bychawskim Centrum Kultury przybyło kilkudziesięciu pracodawców, zainteresowanych skorzystaniem przy zatrudnianiu pracowników z różnych form wsparcia z krajowych i unijnych funduszy. W seminarium udział wziął starosta powiatu lubelskiego p. Paweł Pikula. Urząd Miejski w Bychawie reprezentowany był przez burmistrza Bychawy Janusza Urbana oraz naczelnik Wydziału Oświaty Spraw Społecznych i Organizacyjnych p. Agnieszkę Szacoń.

 2016-10-20 konferencja przedsiebircow 550

fot. M.Głazik/UM Bychawa

 

Jako pierwsza głos zabrała mł. chor. Lucyna Włada z Aresztu Śledczego w Lublinie, która przybliżyła warunki zatrudniania osadzonych (na zdjęciu). Zachęcała obecnych pracodawców do nawiązania w tym zakresie współpracy z lubelskim aresztem. Zatrudnianie osadzonych jest najlepszą formą ich resocjalizacji. Uczy odpowiedzialności, sumienności, pozwala również regulować zobowiązania finansowe osadzonych np. alimenty. W chwili obecnej na ok. 340 osadzonych w lubelskim areszcie, pracuje około 240. Większość zatrudniana jest w samej placówce przy różnych pracach porządkowych, remontowych, ale na zewnątrz wychodzi ponad 100 osób – część pracuje w szpitalach, fundacjach, instytucjach publicznych. Kilkadziesiąt osób z lubelskiego aresztu zatrudnionych jest przez prywatnych przedsiębiorców, m.in. w branży spożywczej.
Pani Włada przedstawiła korzyści płynące z zatrudniania osadzonych. Należą do nich, między innymi, takie udogodnienia: przepisy prawa pracy stosuje się w tylko ograniczonym zakresie (dot. czasu pracy i BHP), wynagrodzenie przysługuje skazanym tylko za pracę wykonaną (za wszelkie nieobecności pracodawca nie ponosi kosztów), nie stosuje się okresów wypowiedzenia (w każdej chwili można zrezygnować ze świadczenia pracy przez skazanych) oraz to, że tytułu kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności przedsiębiorca otrzymuje ryczałt w wysokości 20% wartości wynagrodzeń przysługującym zatrudnionym osobom. Warto zauważyć, przy zatrudnianiu, osadzony nie jest stroną – pracodawca umowę o zatrudnieniu podpisuje z aresztem. Pracodawcy zainteresowani nawiązaniem współpracy w tym zakresie, proszeni są o kontakt z Aresztem Śledczym w Lublinie.
Następnie głos zabrała p. Grażyna Gwiazda, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie, która zaprezentowała aktualne możliwości zatrudnienia bezrobotnych w ramach subsydiowanych form wsparcia. Ich wachlarz jest bardzo szeroki. Są to staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50. r. ż., refundacja kosztów zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w wieku do 30. r. ż., i inne.
Trzecią prelegentką była p. Paulina Drążyk z Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”, która przedstawiła formy wsparcia przedsiębiorców w ramach nowego programu LEADER na lata 2014-2020.
Spotkanie zakończyła ożywiona dyskusja.

mg/UM