Konkurs – lekcja o tematyce regionalnej

image_pdfimage_print

Bychawskie Towarzystwo Regionalne oraz Gmina Bychawa

ogłaszają konkurs na naj ciekawsze lekcje (zajęcia dydaktyczne) o tematyce regionalnej w ramach
X SPOTKAŃ REGIONALNYCH 2007.

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o Małej Ojczyźnie oraz promowanie zajęć dydaktycznych z zakresu edukacji regionalnej.

ZASADY KONKURSU

l.Do konkursu mogą przystąpić czynni nauczyciele:

  • wychowawcy i specjaliści wszystkich przedmiotów nauczania zatrudnieni w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Bychawy – Miasta i Gminy
  • prowadzący zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań

2.Zgłoszone do konkursu zajęcia winny się zamknąć w jednostce lekcyjnej, maksymalnie w dwuj.l., czyli w 90 min.
3.Termin zgłoszeń przystąpienia do konkursu upływa z dniem 30. 06. 2007 r.

  • termin realizacji zajęć: od rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008 do 15. 10.2007 r. (dokładny termin należy uzgodnić z organizatorami; nazwiska i telefony podano niżej)
  • prowadzący zajęcia proszeni są o wcześniejsze udostępnienie konspektu

Zachęcamy do przeprowadzenia zajęć w terenie, poza siedzibą szkoły, np. z uwzględnieniem miejsc historycznych, atrakcji turystycznych, zabytków architektury, miejsc pamięci, izby regionalnej, patronów szkół, rozwoju i osiągnięć współczesnej Bychawy i in. możliwości wg własnego uznania.
Jury powołane przez organizatorów przyzna, na podstawie faktycznej oceny przeprowadzonych zajęć nagrody pieniężne dla prowadzących:
 
l.miejsce – 300zł
2.miejsce – 200zł
3.miejsce – 100zł
 
Organizatorzy zastrzegają sobie ewentualne prawo innego rozdysponowania nagród. Wszystkim zostaną wręczone dyplomy uczestnictwa, a konspekty naj ciekawszych zajęć będą rozpropagowane w środowisku nauczycielskim (za zgodą nauczyciela).
 
Bliższe informacje:

Maria Dębowczyk tel. 081/56 60 080
Teresa Tracz tel. 081/56 60 460

 
OGÓLNE ZASADY OCENIANIA

  • zasadność treści merytorycznych zajęć
  • atrakcyjne i celowe rozwiązania metodyczne
  • wkład pracy nauczyciela, w tym wykorzystanie dostępnych publikacji książkowych i prasowych
  • realizacja celów wychowawczych

Zwracamy się z gorącą prośbą do Dyrekcji Szkół o zachęcenia nauczycieli do uczestnictwa w konkursie oraz wsparcie ich wysiłków. Bardzo liczymy, że Kol. Nauczyciele zechcą podzielić się swoim doświadczeniem w realizacji tematyki związanej z naszym bychawskim mikroregionem, za co będziemy wdzięczni.

Z poważaniem w imieniu organizatorów
Prezes BTR-u Maria Dębowczyk, Burmistrz Bychawy Andrzej Sobaszek