LII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 31 maja (środa) 2023 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie

image_pdfimage_print

Informuję, że LII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 31 maja (środa) 2023 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 5. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.
 6. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
  d) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bychawa,
  f) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zwolnienia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bychawa,
  g) zasad sprawowania pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego,
  h) zmian w uchwale budżetowej na rok 2023,
  i) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
 9. Sprawy organizacyjne.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń