Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o konsultacjach społecznych dotyczących Rocznego programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

image_pdfimage_print
Działając na podstawie uchwały Nr LIV/325/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Bychawy przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Obowiązek przyjmowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące swoją statutową działalność na terenie gminy Bychawa, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.
 
Czas trwania konsultacji: do 12 listopada 2015 r.
Propozycje dotyczące konsultowanego projektu uchwały należy wyrażać pisemnie i złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miejski w Bychawie
ul. Partyzantów 1
23-100 Bychawa
Informacje o konsultacjach Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 udostępnione zostaną na stronie internetowej www.bychawa.pl.
Treść projektu uchwały została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa, Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Gminy Bychawa www.bychawa.pl.
Burmistrz Bychawy
/-/ Janusz Urban