Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r. (pływanie)

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy, działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.

Cel konkursu: wybór ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rzecz poprawy warunków uprawiania sportu w zakresie pływania, osiągania wyników sportowych przez członków klubów i stowarzyszeń sportowych oraz organizacja wolnego czasu i rozwój zainteresowań wśród dzieci i młodzieży.

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania publicznego: przeprowadzenie zajęć treningowych w zakresie pływania. 

I. Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Tytuł zadania publicznego: „Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku w zakresie pływania”.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: 25 000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:
1) Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:
a) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) wraz z aktami wykonawczymi,
b) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
c) Uchwały Nr LVII/425/2023 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2023 r. poz. 6930),
d) Zarządzenie Nr 23/OW/2014 Burmistrza Bychawy z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzoru kart ocen w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2) W konkursie oferty mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust.2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań objętych konkursem w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
3) Forma realizacji zadania: wsparcie.
4) Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
5) Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty.
6) Wypełnienie części III pkt 6 tabela: Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – jest obowiązkowe.
7) W przypadku przewidywanego do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego wkładu osobowego i rzeczowego należy dokonać jego wyceny.
8) Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu tj. działaniami, a w przypadku jednego działania pomiędzy poszczególnymi kosztami tego działania, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w ofercie, z zachowaniem nie zwiększania tego wydatku o więcej niż 30%.
9) Do oferty na realizację zadania należy dołączyć:
a) harmonogram zajęć szkoleniowych,
b) informację dotyczącą poziomu sportowego w roku 2023 (zajęte miejsca, zdobyte medale),
c) dokumenty potwierdzające cele statutowe oferenta oraz sposób reprezentacji.
10)  Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.
11)  W przypadku dołączania pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu, kopii) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 poz. 2111). Opłatę w wysokości 17 zł należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie lub wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Bychawie nr 34 8685 0001 0017 3892 2000 0030.
12)  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane w ogłoszonym konkursie.
13)  Oczywiste błędy pisarskie i rachunkowe mogą być telefonicznie konsultowane przez komisję z osobami upoważnionymi do składania wyjaśnień dotyczących oferty i poprawiane w obecności członków komisji. Uzupełnienie lub wyjaśnienia muszą nastąpić w terminie nie później niż 2 dni od daty otrzymania informacji w tej sprawie.
14)  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.
15)  Dotacje na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
16)  Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Bychawy w oparciu o opinię Komisji Konkursowej, w terminie do 7 dni od daty przekazania protokołu Komisji Konkursowej.
17)  Od decyzji Burmistrza Bychawy nie przysługuje odwołanie.
18)  Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w zaktualizowanej ofercie.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.
1) Zadanie realizowane będzie od dnia 01.03.2024 r. do 30.06.2024 r.
2) Warunkiem realizacji zadania jest:
a) prowadzenie systematycznych zajęć treningowych zgodnie ze specyfiką dyscypliny sportu pływania,
b) prowadzenie zajęć treningowych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje instruktorskie lub trenerskie (zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048),
c) udział uczestników szkolenia w systemie współzawodnictwa sportowego organizowanym i prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia,
d) zapewnienie pływalni niezbędnej do prowadzenia zajęć oraz organizacji współzawodnictwa,
e) posiadanie odpowiedniej ilości sprzętu i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zajęć pływania,
f) zapewnienie na realizację zadania środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na poziomie minimum 5 % w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji,
g) zachowanie standardów szkolenia obowiązujących w danej dyscyplinie sportu pozwalających na utrzymanie wysokiej jakości realizacji zadania,
h) ubezpieczenie uczestników zadania na okres realizacji zadania,
i) w realizowanym zadaniu należy uwzględnić działania na rzecz równego dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami w co najmniej minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

V. Termin składania ofert.
1) Termin składania ofert upływa 8 lutego 2024 r. o godzinie 15.15.  
2) Oferty należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa w poniedziałek w godzinach 8.00-16.00 i wtorek – piątek w godzinach 7.15 – 15.15 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu).

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1) Oferty rozpatrzone zostaną przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Bychawy w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną.
2) Informacja o złożonych ofertach, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z wynikami oceny formalnej i merytorycznej Komisji Konkursowej zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.
3) Kryteria oceny formalnej:
a) oferta została złożona przez uprawnionego oferenta,
b) oferta została złożona na obowiązującym formularzu,
c) oferta wypełniona jest czytelnie i kompletnie,
d) oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi oferenta,
e) termin realizacji oferowanego zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu,
f) wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania jest na poziomie i w formie wskazanej w ogłoszeniu,
g) oferta jest podpisana przez upoważnione osoby,
h) oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki,
i) inne błędy formalne.
4) Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w ust. 3 zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane podczas oceny merytorycznej.
5) Kryteria oceny merytorycznej:
a) możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta – 0 – 20 pkt,
b) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie – 0 -35 pkt,
c) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego -0-15 pkt,
d) wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania – 0-10 pkt,
e) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – 0 -10 pkt,
f) ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań -0- 10 pkt
6) Oferty, które otrzymały w wyniku ostatecznej oceny merytorycznej mniej niż 65 punktów nie mogą uzyskać rekomendacji do dofinansowania.
7) Komisja na każdym etapie swojej pracy może wezwać do złożenia wyjaśnień w sprawie oferty osobę wyznaczoną w ofercie do składania wyjaśnień.
8) Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 niezwłocznie po dokonaniu rozstrzygnięcia przez Burmistrza Bychawy lub jego zastępcy działającego na podstawie upoważnienia.

VII.  Środki przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
1) W roku 2022 przekazano środki w wysokości 185 000,00 zł.
2) W roku 2023 przekazano środki w wysokości 185 000,00 zł.
3) W roku 2024 przeznaczono środki w wysokości 205 000,00 zł.

VIII. Koszty kwalifikowane przy realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ze środków budżetu Gminy Bychawa obejmują w szczególności:
1) wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia wraz z pochodnymi,
2) wynajem pływalni,
3) ubezpieczenie uczestników zadania,
4) transport,
5) zakwaterowanie i wyżywienie,
6) obsługa sędziowska,
7) obsługa techniczna,
8) opieka medyczna,
9)  opłaty wpisowe, startowe i licencyjne,
10)  sprzęt sportowy,
11)  materiały promocyjne,
12)  dyplomy, puchary, medale,
13)  koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych instruktorów i trenerów,
14)  stypendia sportowe dla zawodników ustanawiane przez klub,
15)  w ramach kosztów obsługi (pośrednich) stanowiących do 10% dotacji: obsługa finansowo-księgowa zadania, obsługa administracyjna, zakup materiałów oraz usług biurowych, pocztowych           i telekomunikacyjnych (materiały papiernicze, toner do drukarki, koperty, znaczki, abonamenty za telefony służbowe i internet, itp.), opłaty bankowe.
16)  podatek od towarów i usług (VAT) – jeżeli nie może zostać odzyskany w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.).
Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione w terminie realizacji zadania z zastrzeżeniem, że ponoszenie wydatków finansowanych z dotacji możliwe jest od dnia wpływu środków finansowych pochodzących z dotacji na konto oferenta, z którym Burmistrz Bychawy podpisał umowę.

Informację w sprawie konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, telefonicznie pod numerem telefonu 81 5660004 w. 42, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1.


https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=355&action=details&document_id=1973193