Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

Burmistrz Bychawy na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z poźn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w roku 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanych na rzecz poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów i stowarzyszeń sportowych oraz zaspakajania potrzeb społecznych i podnoszenia poziomu życia mieszkańców gminy Bychawa.

Rodzaj zadania:wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Tytuł zadania publicznego: „Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku, rozgrywki sportowe w zakresie piłki nożnej, siatkowej i koszykowej”.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: 95 000 zł.

Zasady przyznawania dotacji:

Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

Uchwały Nr XXXV/240/2017 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 5156),

Zarządzenie Nr 23/OW/2014 Burmistrza Bychawy z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzoru kart ocen w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W konkursie oferty mogą składać:

organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

spółdzielnie socjalne,

spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Forma realizacji zadania: wsparcie.

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) – oraz posiadać załączniki w niej wymienione.

Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty.

Wypełnienie części IV pkt 5 tabela Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – nie jest obowiązkowe.

Wypełnienie części IV pkt 8 kolumna 10 (przypisy 8,9) – z wkładu rzeczowego (w zł) w tabeli Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok …… – nie jest obowiązkowe.

Do oferty na realizację zadania należy dołączyć:

imienny wykaz uczestników szkolenia sportowego wraz z harmonogramem zajęć szkoleniowych,

informację dotyczącą poziomu sportowego w roku 2017 (zajęte miejsca, zdobyte medale).

Ofertę i oświadczenia składane wraz z ofertą muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu lub podmiotów i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji,

w przypadku, gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona załącznika winna zawierać: potwierdzenie formułą „za zgodność z oryginałem”, datę potwierdzenia zgodności z oryginałem, podpis co najmniej jednej osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (z pieczątką lub wpisaną funkcją).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane w ogłoszonym konkursie.

Oczywiste błędy pisarskie i rachunkowe mogą być telefonicznie konsultowane przez komisję z osobami upoważnionymi do składania wyjaśnień dotyczących oferty i poprawiane w obecności członków komisji. Uzupełnienie lub wyjaśnienia muszą nastąpić w terminie nie później niż 2 dni od daty otrzymania informacji w tej sprawie.

W przypadku dołączania pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu, kopii) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 poz. 1827 z późń. zm.). Opłatę w wysokości 17 zł należy uiścić w Kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie lub wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Bychawie nr 34 8685 0001 0017 3892 2000 0030.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.

Dotacje na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Bychawy w oparciu o opinię Komisji Konkursowej, w terminie do 7 dni od daty przekazania protokołu Komisji Konkursowej.

Od decyzji Burmistrza Bychawy nie przysługuje odwołanie.

Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w zaktualizowanym opisie poszczególnych działań, harmonogramie i kosztorysie.

Terminy i warunki realizacji zadania.

Zadanie realizowane będzie od dnia 5.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

Warunkiem realizacji zadania jest:

prowadzenie systematycznych zajęć treningowych zgodnie ze specyfiką danego sportu,

prowadzenie zajęć treningowych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje instruktorskie lub trenerskie (zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późń. zm.),

udział uczestników szkolenia w systemie współzawodnictwa sportowego organizowanym i prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia,

zapewnienie obiektów sportowych niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz organizacji współzawodnictwa,

posiadanie odpowiedniej ilości sprzętu i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia,

zapewnienie na realizację zadania środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na poziomie minimum 5 % kosztu całkowitego,

zachowanie standardów szkolenia obowiązujących w danej dyscyplinie sportu pozwalających na utrzymanie wysokiej jakości realizacji zadania,

ubezpieczenie uczestników zadania na okres realizacji zadania.

Termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa 26 lutego 2018 r. o godzinie 16.00.

Oferty należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa w pon. w godzinach 8.00-16.00 i wt.-pt. w godzinach 7.15-15.15 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu).

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

Oferty rozpatrzone zostaną przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Bychawy w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i merytorycznej Komisji Konkursowej zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.

Kryteria oceny formalnej:

oferta została złożona przez uprawnionego oferenta,

oferta została złożona na obowiązującym formularzu,

oferta wypełniona jest czytelnie i kompletnie,

oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi oferenta,

termin realizacji oferowanego zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu,

wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania jest na poziomie i w formie wskazanej w ogłoszeniu,

oferta jest podpisana przez upoważnione osoby,

oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki,

inne błędy formalne.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w ust. 3 zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane podczas oceny merytorycznej.

Kryteria oceny merytorycznej ofert na zadanie:

możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta – 0 – 20 pkt.

proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie – 0 -35 pkt.

przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego -0-15 pkt.

wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania – 0-10 pkt.

planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – 0 -10 pkt.

ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań -0-10 pkt.

Oferty, które otrzymały w wyniku ostatecznej oceny merytorycznej mniej niż 65 punktów nie mogą uzyskać rekomendacji do dofinansowania.

Komisja na każdym etapie swojej pracy może wezwać do złożenia wyjaśnień w sprawie oferty osobę wyznaczoną w ofercie do składania wyjaśnień.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 niezwłocznie po dokonaniu rozstrzygnięcia przez Burmistrza Bychawy lub jego zastępcy działającego na podstawie upoważnienia.

Środki przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert.

W roku 2017 przekazano środki w wysokości 90 000 zł

W roku 2018 przeznaczono środki w wysokości 95 000 zł

Koszty kwalifikowane przy realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ze środków budżetu Gminy Bychawa.

wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia wraz z pochodnymi,

wynajem obiektów sportowych,

bieżące koszty eksploatacji obiektów sportowych wykorzystywanych dla celów realizacji programów szkolenia sportowego, do którego oferent posiada prawo (z wyłączeniem napraw i remontów),

ubezpieczenie uczestników zadania,

transport,

zakwaterowanie i wyżywienie,

obsługa sędziowska,

obsługa techniczna,

opieka medyczna,

opłaty wpisowe, startowe i licencyjne,

sprzęt sportowy,

materiały promocyjne,

dyplomy, puchary, medale,

koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych instruktorów i trenerów,

stypendia sportowe dla zawodników ustanawiane przez klub,

w ramach kosztów obsługi (pośrednich) stanowiących do 10% dotacji: obsługa finansowo-księgowa zadania, obsługa administracyjna, zakup materiałów oraz usług biurowych, pocztowych i telekomunikacyjnych (materiały papiernicze, toner do drukarki, koperty, znaczki, abonamenty za telefony służbowe i Internet, itp.), opłaty bankowe.

podatek od towarów i usług (VAT) – jeżeli nie może zostać odzyskany w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późń. zm.)

Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione w terminie realizacji zadania z zastrzeżeniem, że ponoszenie wydatków finansowanych z dotacji możliwe jest od dnia wpływu środków finansowych pochodzących z dotacji na konto oferenta, z którym Burmistrz Bychawy podpisał umowę.

Informację w sprawie konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, telefonicznie pod numerem telefonu 81 5660004 w. 42, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1.

Sprawę prowadzi: zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Organizacyjnych – Bożena Marzec

/-/ Burmistrz Bychawy
Janusz Urban

źródło: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=1235992