Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – warsztaty artystyczne i kulinarne

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 20 marca 2024 r. Koło Gospodyń Wiejskich Pod Grodziskiem w Zdrapach złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Organizacja warsztatów artystycznych i kulinarnych”. Zadanie publiczne realizowane będzie w okresie od 10.06.2024 r. – 31.08.2024 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Bychawy zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Kreatywna Bychawa, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa, spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy. Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

Wobec powyższego, w myśl art. 19 a ust. 3 Burmistrz Bychawy informuje, że do dnia 4 kwietnia 2024 r. do godz. 15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (Punkt Obsługi Interesanta) lub drogą elektroniczną na adres: um@bychawa.pl

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Bychawy zawrze z Kołem Gospodyń Wiejskich Pod Grodziskiem w Zdrapach umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.


https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=355&action=details&document_id=2002736