Ogłoszenie Burmistrza Bychawy w sprawie poziomu recyklingu w roku 2016

image_pdfimage_print

Bychawa, dnia  26 kwietnia  2017 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA

Burmistrz Bychawy, na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm ) informuje, że:

  1. Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne  od właścicieli nieruchomości poziomy recyklingu w 2016 r. wyniosły:
  2. Została wykonana analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi  na terenie gminy Bychawa za rok 2016.
  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 45 %)
  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła –23,30% (wymagany poziom – 18 %.)
  • poziom recyklingu, przygotowania i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100 %(wymagany poziom – 42 %.)

Dokument analizy dostępny jestw formie elektronicznej w formie pliku do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie– http://umbychawa.bip.lubelskie.pl.

 
Plik: