Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

OSSO.526. 19.2018, Bychawa, dnia 6.11.2017 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Bychawy

o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Działając na podstawie uchwały Nr LIV/325/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Bychawy przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Obowiązek przyjmowania programu współpracy z organizacjami współpracy pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące swoją statutową działalność na terenie Gminy Bychawa, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

Czas trwania konsultacji: do 22 listopada 2017 r.

Propozycje dotyczące konsultowanego projektu uchwały należy wyrażać pisemnie składając osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa oraz poczty elektronicznej: um@bychawa.pl

Informacje o konsultacjach Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 udostępnione zostaną na stronie internetowej www.bychawa.pl

Treść projektu uchwały została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa, Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Gminy Bychawa www.bychawa.pl

Burmistrz Bychawy
/-/
Janusz Urban

 

źródło: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=1209362