Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bychawka Druga – Kolonia

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bychawka Druga – Kolonia gmina Bychawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 17 o powierzchni 0,11 ha.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

1. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1S/00019446/1.

2. Działka Nr 17 położona jest w miejscowości Bychawka Druga – Kolonia gmina Bychawa w odległości około 4 km od miasta Bychawy. Część zachodnia działki znajduje się w pobliżu granicy zabudowy zagrodowej. Działka jest położona w otoczeniu gruntów rolnych, tylko w pobliżu granicy zachodniej znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Działka w ewidencji gruntów jest oznaczona jako droga.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 147,00 zł /słownie złotych: cztery tysiące sto czterdzieści siedem/ zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 42,00 zł /słownie złotych: czterdzieści dwa/. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

3.W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa działka przeznaczona jest w części pod tereny upraw polowych bez prawa zabudowy – symbol planu RP, w części pod tereny lasów i zadrzewień – symbol planu RL.

4. Brak przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomością i nie zgłoszono wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w ustawowym terminie.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 420,00 zł /słownie złotych: czterysta dwadzieścia/ na konto Urzędu Miejskiego w Bychawie Nr 97 8685 0001 0017 3892 2000 0060 prowadzone przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie w terminie do dnia 27 stycznia 2017 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.

6. Przetarg odbędzie się dnia 1 lutego 2017 r. o godz. 830 w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 – pokój Nr 17 (I piętro). Burmistrz Bychawy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 pokój Nr 19 lub pod numerem telefonu 081-5660004 wewn. 39, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.