Ogłoszenie o przetargu

image_pdfimage_print
Burmistrz Bychawy ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gałęzowie Kolonia Pierwsza gmina Bychawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki Nr 81/4 o powierzchni 0,7400 ha i Nr 80/4 o powierzchni 0,2200 ha.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

  • Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1I/00124163/3
  • Działki Nr 81/4 i Nr 80/4  położone są w jednym areale w miejscowości Gałęzów Kolonia Pierwsza. Działka Nr 81/4 bezpośrednio przylega do asfaltowej drogi gminnej, jej szerokość od ulicy wynosi ok. 40m. Działka Nr 80/4 nie posiada bezpośrednio dostępu do drogi publicznej, przylega dłuższym bokiem  do działki Nr 81/4, jej szerokość wynosi 12 m. Kształt działek regularny, teren lekko pochyły, opadający w kierunku południowym. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy zagrodowej. Działka Nr 81/4 o powierzchni 0,7400 ha zabudowana jest drewnianym parterowym z poddaszem użytkowym budynkiem szkoły o powierzchni użytkowej 251,52 m² oraz murowanym parterowym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 40 m². Budynek szkoły znajduje się w średnim stanie technicznym, a budynek gospodarczy w niezadowalającym stanie technicznym. Działka Nr 80/4 o powierzchni 0,2200 ha jest niezabudowana. Odległość od granic miasta Bychawa wynosi ok. 5,5 km.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 70 738,00 zł
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 708,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
  • Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa wyżej opisana nieruchomość znajduje się w terenach usług oświaty i wychowania  – symbol planu 12 UO.
  • Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie są obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Nie zgłoszono wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w ustawowym terminie.
  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 7074,00zł  na konto Urzędu Miejskiego w Bychawie Nr 70 1240 2441 1111 0000 3215 4399 Bank PEKAO S.A. I Oddział w Bychawie w terminie do dnia  27 lipca  2007r.  
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się  uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.
  • Przetarg odbędzie się dnia 1 sierpnia 2007r.  o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 – pokój Nr 7a (I piętro). Burmistrz Bychawy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
  • Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 pokój Nr P 7 lub pod numerem telefonu 5660004 wewn. 21, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.