Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa

Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 pkt 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr XXVIII/198/2017 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 kwietnia 2017 r., w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa.

W toku procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Wnioski mogą być wnoszone w terminie do 19 lutego 2018 r. w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail:um@bychawa.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa, w terminie do 19 lutego 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Bychawy.

źródło: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=1231627