Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa

image_pdfimage_print

uchwalonego Uchwałą Nr XV/151/99 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 30 października 1999 r. (I etap) oraz Uchwałą Nr XXVIII/217/2000 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 15 maja 2000 r.  (II etap) - obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta  Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) z późn. zmianami oraz Uchwały NrXLVIII/370/06 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 7 lipca 2006 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa uchwalonego  Uchwałą Nr XV/151/99 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 30 października 1999 r. (I etap) oraz Uchwałą Nr XXVIII/217/2000 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 15 maja 2000 r. (II etap) - obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta w dniach od 05.10.2011 r. do 26.10.2011 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie (sala konferencyjna), ul. Piłsudskiego 22, w godz. od 1100do 1500

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.10.2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie (sala konferencyjna), ul. Piłsudskiego 22 o godz. 1100.

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Bychawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.11.2011 r.
             Burmistrz Bychawy
Janusz Urban
Do pobrania:  projekt  z.m.p.z.p. miasta Bychawy (PDF 21MB)