Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o numerze ewidencyjnym 367 położonej w miejscowości Stara Wieś Pierwsza

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stara Wieś Pierwsza, gmina Bychawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 367 o powierzchni 0,30 ha.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

 1. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1I/00149907/2.
 2. Działka Nr 367 położona jest w miejscowości Stara Wieś Pierwsza, gmina Bychawa
  w odległości 9,00 km od miejscowości Bychawa. Działka nr 367 stanowi grunty niezabudowane. Nieruchomość jest położona w sąsiedztwie działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi i działek niezabudowanych użytkowanych rolniczo. Działka ma kształt nieregularny, wydłużony o szerokości ok. 6,5 m, teren nieregularny, porośnięty drzewami. Teren działki nie jest ogrodzony. Działka jest położona przy drodze powiatowej nr 2303L. Nieruchomość ta nie ma geodezyjnie wyznaczonych granic.
  Dla obrębu ewidencyjnego Stara Wieś Pierwsza, gmina Bychawa nie sporządzono uproszczonego planu urządzenia lasu. Działka o nr ewidencyjnym 367 położona w obrębie ewidencyjnym Stara Wieś Pierwsza, gmina Bychawa nie została ujęta w w/w opracowaniu. Dla w/w działki nie wydawano decyzji w trybie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
  W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa działka przeznaczona jest
  w części pod zabudowę zagrodową – symbol planu 14MR, w części pod tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy – symbol planu RPz i w części pod tereny upraw polowych bez prawa zabudowy – symbol planu RP.
 3. Brak przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomością i nie zgłoszono wniosków
  o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w ustawowym terminie.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 31 600,00 zł /słownie złotych: trzydzieści jeden tysięcy sześćset/ plus 23% podatku VAT.
  Postąpienie nie może wynosić mniej niż 316,00 zł /słownie złotych: trzysta szesnaście/.
  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 5. Przetarg odbędzie się dnia 12 grudnia 2023 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 – pokój Nr 17 (I piętro). Burmistrz Bychawy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
 6. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
  w Bychawie, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bychawa, na stronie internetowej tutejszego Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Bychawy. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości
  3 160,00 zł /słownie złotych: trzy tysiące szesnaście/ na konto Urzędu Miejskiego w Bychawie Nr 97 8685 0001 0017 3892 2000 0060 prowadzone przez Rejonowy Bank Spółdzielczy
  w Bychawie w terminie do dnia 5 grudnia 2023 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.
 8. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 pokój Nr 19 lub pod numerem telefonu 081-5660004 wew. 39, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.

https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=89615