Projekt „Bychawa i Czosnów konsultują”

image_pdfimage_print

GMINA BYCHAWA I CZOSNÓW W NOWYM PROJEKCIE

Od listopada 2013 roku do listopada 2014 listopada 2014 roku realizowany będzie projekt „Bychawa i Czosnów konsultują”.
Liderem projektu jest Fundacja Civis Polonus z Warszawy a partnerami Gmina Bychawa oraz Gmina Czosnów.
Projekt realizowany jest w ramach działania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adresaci: Pracownicy i Pracownice dwóch urzędów: Czosnów (woj.mazowieckie) i Bychawa (woj.lubelskie), przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych z terenu Bychawy i Czosnowa.

W ramach projektu serdecznie zachęcamy mieszkańców gmin do świadomego i aktywnego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących terenów zielonych w ich gminie!
Więcej na stronie internetowej www.bychawa.pl oraz w kolejnych numerach „Głosu Ziemi Bychawskiej”.

Celem projektu jest wzmocnienie procesu prowadzenia konsultacji społecznych w dwóch gminach Bychawie i Czosnowie poprzez:
• przygotowanie władz gmin i pracowników JST do profesjonalnego, skutecznego i efektywnego prowadzenia konsultacji społecznych w oparciu o przeprowadzony proces konsultacji społecznych
• wypracowanie standardów przygotowania konsultacji społecznych (diagnoza społeczna, doradztwo i proces prowadzenia konsultacji) dla przedstawicieli JST
• przygotowanie NGO do współudziału w konsultacjach społecznych jako partner konsultacji dla JST oraz jako instytucje, które będą angażować mieszkańców i zachęcać ich do współdecydowania
• Przeprowadzenie konsultacji społecznych fragmentów Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czosnów oraz Miejscowego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego Bychawy.
Projekt dzieli się na kilka etapów:

 

ETAP 1:DIAGNOZA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH [XI-IV 2014]
• Przeprowadzona zostanie diagnoza społeczności lokalnych poprzez badania desk research, badania ankietowe, oraz badanie FGI. Badania te posłużą określeniu poziomu wiedzy mieszkańców nt. konsultacji społecznych i zainteresowania nimi, ocenieniu angażowania mieszkańców w sprawy publiczne przez JST oraz ocenienie poziomu zaangażowania i potencjału mieszkańców w sprawy lokalne. Ostatecznie badania pozwolą zdiagnozować podstawowe ograniczenia we współpracy między przygotowującymi KS i działania obywatelskie a mieszkańcami oraz pozwolą wypracować mechanizmy poprawy warunków współpracy.

 

ETAP 2. PROMOCJA DZIAŁAŃ KONSULTACYJNYCH oraz UPOWSZECHNIENIE PROCESU I WYNIKÓW KONSULTACJI W GMINACH [XII 2013-X 2014]
• Prowadzona będzie akcja informacyjna -w lokalnych mediach, na www JST, BIP pojawią się informacje dotyczące projektu i prowadzonych badań opinii społecznej.
• Po diagnozie społecznej jej wyniki zostaną zaprezentowane na spotkaniach w gminach podczas których upowszechnimy broszury informacyjne z infografikami z diagnozy.
• Etap właściwy konsultacji społecznych poprzedzony zostanie akcją promocyjną w lokalnych mediach) i na stronie www Fundacji Civis POlonus i partnerów projektu.
• Na koniec realizowanego projektu odbędzie się seminarium podsumowujące i upowszechniające KS. Celem seminarium jest przekazanie wiedzy uczestnikom dotyczącej zrealizowanych konsultacji w tych dwóch gminach, określenie możliwości prowadzenia KS w małych gminach na terenie kraju oraz zaprezentowanie rozwiązań proponowanych przez mieszkańców.
• Dodatkowo materiały pochodzące z procesu KS zostaną opracowane i przygotowane do publikacji podsumowującej działania i cały projekt. Publikacja zawierać będzie szczegółowy opis przeprowadzonych konsultacji.

ETAP III SZKOLENIA
Zostaną zorganizowane dwa szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i lokalnych organizacji pozarządowych:
1. Szkolenie wprowadzające w istotę konsultacji społecznych
2. Szkolenie z diagnozy społeczności lokalnych gmin Bychawa i Czosnów wraz wyjazdem studyjnym

 

ETAP IV KONSULTACJE SPOŁECZNE W GMINACH
Jest to najważniejszy etap realizowany w trakcie projektu.
Szczegółowym konsultacjom społecznym poddany zostanie element planu dotyczący zagospodarowania parku przy ul. 11 listopada w Bychawie i obszarów rekreacyjnych w Czosnowie.
Podczas przygotowań do konsultacji społecznych oraz w ich trakcie gminy otrzymają wsparcie doradcy w obszarze narzędzi i technik konsultacyjnych.
Konsultacje odbywać się będą w okresie maj-październik 2014 roku m.in. poprzez:
• otwarte spotkania,
• warsztaty konsultacyjny- oparte na technice planowania partycypacyjnego w przestrzeni,
• spacery terenowe mieszkańcami
• pogłębione wywiady grupowe (20 os) kierowane do mieszkańców społeczności lokalnej
• akcję konsultacyjną na specjalnie stworzonym portalu do konsultacji online
• „warsztaty przyszłościowy” podsumowujące zaproponowane metody przez zainteresowane osoby

O przebiegu projektu i jego kolejnych etapach będziemy Państwa informowali na bieżąco!

 

2013-12-20 loga bychawa czosnow