Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż „drzew na pniu”

image_pdfimage_print

Data ogłoszenia: 2019-05-14,
Termin składania ofert: 2019-05-27 11:00

Treść:

Bychawa, dn. 14 maja 2019  r

Burmistrz Bychawy

ul. Partyzantów 1

23-100 Bychawa

Burmistrz Bychawy

Ogłasza

Przetarg Pisemny Nieograniczony

na sprzedaż „drzew na pniu”

 1. Określenie przedmiotu przetargu: „Sprzedaż 29 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bychawa, połączona z ich wycinką, uprzątnięciem terenu oraz wywozem pozyskanego materiału drzewnego”.
Lp.GatunekObwód pnia drzewa w cm na wys. 130 cmMiejscowościNr ewidencyjny działki
Zadanie Nr 1
Znak sprawy: GPK.6131.178.2018
1Topola biała260Bychawaul.11 Listopada796/1
2Topola biała298Bychawaul.11 Listopada796/1
3Topola biała263Bychawaul.11 Listopada796/1
4Topola biała314Bychawaul.11 Listopada796/1
5Topola biała312Bychawaul.11 Listopada796/1
7Topola biała260Bychawaul.11 Listopada796/1
8Topola biała304Bychawaul.11 Listopada796/1
9Topola biała270Bychawaul.11 Listopada796/1
10Topola biała240Bychawaul.11 Listopada796/1
11Topola biała250Bychawaul.11 Listopada796/1
12Klon pospolity238Bychawaul.11 Listopada796/1
Znak sprawy: GPK.6131.78.2019
13Topola biała285Bychawaul.11 Listopada796/1
14Topola biała280Bychawaul.11 Listopada796/1
Zadanie Nr 2
Znak sprawy: GPK.6131.126.2018
15Świerk pospolity75Bychawaul. E. Orzeszkowej942/7
16Świerk pospolity82Bychawaul. E. Orzeszkowej942/7
17Świerk pospolity75Bychawaul. E. Orzeszkowej942/7
18Świerk pospolity85Bychawaul. E. Orzeszkowej942/7
19Świerk pospolity85Bychawaul. E. Orzeszkowej942/7
20Świerk pospolity85Bychawaul. E. Orzeszkowej942/7
21Świerk pospolity45Bychawaul. E. Orzeszkowej942/7
22Świerk pospolity58Bychawaul. E. Orzeszkowej942/7
Zadanie Nr 3
Znak sprawy: GPK.6131.127.2018
23Topola czarna270Bychawaul. A. Budnego1270
24Topola czarna222Bychawaul. A. Budnego1270
25Topola czarna284Bychawaul. A. Budnego1270
Zadanie Nr 4
Znak sprawy:GPK:6131.122.2018
 Topola364miejscowość Józwów198
Zadanie Nr 5
Znak sprawy :GPK.6131.14.2019
26Wierzba146Bychawaul. Partyzantów949/11
27Wierzba120Bychawaul. Partyzantów949/11
28Głóg120Bychawaul. Partyzantów949/11
29Głóg90Bychawaul. Partyzantów949/11
 1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych tj. dla poszczególnych zadań.
 2. Cena wywoławcza:

– Zadania Nr 1 wynosi 2802,00 zł netto+ 23% VAT

– Zadanie Nr 2 wynosi 56,00 zł netto + 8% VAT

– Zadanie Nr 3 wynosi 300,00 zł netto +23% VAT

                                     34,00 zł netto + 8 % VAT                                                                              

– Zadanie Nr 4 wynosi 145,00 zł netto  + 8% VAT

– Zadanie Nr 5 wynosi 17,00 zł netto + 8 % VAT

 1. Oferty opiewające na niższa cenę niż cena wywoławcza podana w ogłoszeniu, zostaną uznane za nieważne – jako nie spełniające warunków ogłoszenia.
 2. Oferent zobowiązany jest na własny koszt do wycinki drzew, uprzątnięcia terenu z pozostałości po przeprowadzonej wycince, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonej wycinki pod względem BHP i bezpieczeństwa ruchu, wypłaty odszkodowań za ewentualne szkody na mieniu osobom trzecim wyrządzone podczas wycinki, ewentualne wyłączenie linii energetycznej lub telekomunikacyjnej.
 3. Oferent zobowiązany jest do wywiezienia ściętych drzew i gałęzi. Pnie drzew winny być wycięte jak najniżej przy poziomie gruntu.
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2019 r. o godzinie 11.15. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie  ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa pokój Nr 12
 5. W  przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:

– posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu umowy,

-posiadają uprawnienia lub dysponują pracownikami z uprawnieniami do obsługi pił mechanicznych,

– mają w dyspozycji sprzęt wymagany przy realizacji umowy,

-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-akceptują  wzór umowy.

 1. Sprzedawca zawrze umowę z Kupującym, który zaoferuje najwyższą kwotę zakupu drzew ”na pniu”.
 2. Kupujący zobowiązany jest do wykonania wycinki drzew i uprzątnięcia terenu z gałęzi do dnia  14 czerwca 2019 r.
 3. Sposób przygotowania oferty.

1)         Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym Sprzedawcy.

2)         Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, opieczętowana pieczęcią Kupującego i osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby, łącznie z wszystkimi dokumentami i załącznikami.

3)         Oferta Kupującego może dotyczyć wszystkich zadań objętych przetargiem lub części zadań.

4)         Każdy Kupujący może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, kopercie w jednym egzemplarzu.

5)          Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie do dnia 27 maja 2019 r. do godziny 11.00

6)         Koperta powinna być zaadresowana. Adres powinien zawierać:

– pełną nazwę Sprzedawcy,

– kod miejscowość,

– ulicę nr domu, nr pokoju.

Ponadto, koperta powinna być oznaczona napisem „Oferta – sprzedaż drzew ”na pniu” Zadanie Nr …”oraz posiadać oznaczenie: ”Nie otwierać przed dniem 27 maja 2019 r. przed godz. 11.00.

11.W przetargu mogą wziąć udział tylko Kupujący, którzy akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu w całości.

12.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1)      dla zapewnienia należytego wykonania umowy tj. terminowego wykonania wycinki, uporządkowania miejsca po wycince z konarów i gałęzi, przywrócenia działki gminnej do stanu pierwotnego Kupujący wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umownej bruttona konto Sprzedawcy                     Nr 97 8685 0001 0017 3892 2000 0060 prowadzone przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie.

2)      zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem  umowy (przy czym liczy się data wpływu na konto Sprzedawcy).

3)      zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Kupującemu w ciągu 14 dni po protokolarnym odbiorze wykonania prac po zakończeniu całości prac, o których mowa w przedmiocie umowy.

4)      zabezpieczenie przepada na rzecz Sprzedawcy w przypadku:

– niewykonania w terminie umownym wycinki drzew,

– nie uprzątnięcia w terminie umownym działki gminnej z pozostałości po wycince.

13.Środki odwoławcze Kupującym nie przysługują.

14.W przypadku gdy Kupujący, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Sprzedawca wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych.

15.Do wycinki drzew będzie można przystąpić po uprzednim dokonaniu zapłaty za zakupione drzewa.

16.Zapłatę należy uiścić w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury na konto wskazane na fakturze.

17.Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania, którejkolwiek z ofert i podania przyczyny.Załączniki:

źródło: BIP UM Bychawa Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż „drzew na pniu”