Renty strukturalne – ważne zmiany

image_pdfimage_print

Wysokość stałej kwoty renty strukturalnej oraz nowe zasady przekazywania gospodarstwa rolnego zawiera znowelizowane rozporządzenie w sprawie przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „renty strukturalne”.

Rozporządzenie wprowadza nową definicję następcy. Zgodnie z przepisem jest to osoba fizyczna która rozpoczyna prowadzenie działalności  rolniczej po raz pierwszy z dniem przejęcia gospodarstwa rolnego ubiegającego się o rentę strukturalną ,jeżeli do dnia wydania decyzji o przyznaniu renty strukturalnej producentowi rolnemu została przyznana tej osobie pomoc finansowa.

NOWE WARUNKI PRZEKAZYWANIA GOSPODARSTWA

Zmianie uległy warunki przekazania gospodarstwa rolnego. Przekazanie powinno nastąpić przez przeniesienie własności gospodarstwa rolnego w całości na powiększenie jednego gospodarstwa rolnego, po czym powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – które powstanie po przejęciu gruntów nie może być mniejsza, niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju. Natomiast w przypadku przekazywania gospodarstwa rolnego o powierzchni większej niż 10 ha , powierzchnia gospodarstwa powstałego po przejęciu gruntów musi być większa od gospodarstwa przekazywanego o co najmniej 10 proc. Przy przeniesieniu własności gospodarstwa rolnego w całości na rzecz jednego następcy powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w całości na rzecz jednego następcy powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, powstającego po przejęciu gruntów nie może być mniejsza, niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju. Zasadniczej zmianie uległa minimalna wielkość przekazywanego gospodarstwa. Powierzchnia użytków rolnych została podniesiona z 3 do 6 ha, a w przypadku gospodarstw rolnych położonych w województwach małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim z 1 do 3 ha. Jeżeli gospodarstwo położone jest na obszarze więcej niż jednego województwa, pod uwagę bierze się to województwo, w którym położona jest największa część użytków rolnych.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA  
W rozporządzeniu ustalono stałą kwotę, jako wysokość renty- podstawa to 1013 zł. Kwota ta może być powiększona o 676 zł. Jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskimi spełnia następujące warunki :
-przekazane gospodarstwo stanowi źródło utrzymania dla obojga małżonków.
-oboje małżonkowie w dniu złożenia wniosku spełniają warunki do przyznania renty,
-małżonek wnioskodawcy nie posiada własnych źródeł dochodu z tytułu zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej polegającej na obowiązkowi ubezpieczenia społecznego(z wyjątkiem pozarolniczej działalności gospodarczej) albo nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty.

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE OD 1 DO 10 WRZEŚNIA 2010R
Dodatkowo wysokość renty może być zwiększona o kwotę 102 zł za przekazanie gospodarstwa rolnego o powierzchni 10 ha osobie poniżej 40 roku życia .
Pozostałe zmiany wprowadzone rozporządzeniem dotyczą:
-wydłużenia terminu na przekazanie gospodarstwa rolnego do 9 miesięcy od dnia otrzymania postanowienia, wprowadzenia możliwości uzupełniania przez następcę niektórych warunków w terminie późniejszym- jeżeli na dzień przekazania gospodarstwa rolnego następca nie posiada odpowiednich kwalifikacji zawodowych  w zakresie wykształcenia oraz gdy powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład przekazywanego następcy gospodarstwa rolnego jest mniejsza, niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w kraju,
-miejsca złożenia wniosku- wniosek o przyznanie renty strukturalnej składa się osobiści listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika powiatowego biura Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego wnioskodawcy ( w przypadku gospodarstw rolnych położonych na obszarze więcej niż jednego powiatu, w którym położona jest największa część użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa)
– zasad regulujących kolejność przyznawania rent strukturalnych – renty będą przyznawane w danym województwie  według kolejności ustalonej przez podmiot wdrażający przy zastosowaniu kryteriów wyboru wniosków o przyznanie renty.
– Wprowadzenia kryteriów i zasad wyboru wniosków o przyznanie renty strukturalnej, na podstawie których poszczególnym wnioskom będą przydzielane punkty, a suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przyznawania renty strukturalnej w danym województwie.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne „ objętego programem Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2007-2013 ( DzU z 2010 r. Nr 131, poz. 886)


Źródło : wspólnota nr 32, 7 sierpnia 2010