Strategia Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2016-2023

image_pdfimage_print

SPIS TREŚCI:

 1. WPROWADZENIE .. 4
  1.1. Przesłanki aktualizacji dotychczasowej strategii i ewaluacja efektów jej wdrażania .. 4
  1.2. Metodologia prac nad Strategią Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2016-2023 . 9
  1.3. Kontekst dokumentów strategicznych i planistycznych. 10
 2. POTENCJAŁ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU . 18
  2.1. Położenie. 18
  2.2. Przyroda i zasoby naturalne .. 19
  2.3. Historia, kultura i zagospodarowanie przestrzenne.24
  2.4. Społeczeństwo i jakość życia .34
  2.5. Gospodarka.. 44
  2.6. Infrastruktura techniczna. 60
  2.7. Jakość rządzenia. 71
 3. ANALIZA SWOT..79
 4. ANALIZA PORÓWNAWCZA GMINY BYCHAWA Z WYBRANYMI GMINAMI MIEJSKO-WIEJSKIMI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM. 81
 5. WIZJA, MISJA I CELE ROZWOJU .. 84
  5.1. Wizja i misja. 84
  5.2. Obszary strategiczne i cele operacyjne .85
  5.3. Kierunki działań .93
 6. INDYKATYWNY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI W LATACH 2016-2023 .. 104
 7. SYSTEM WDRAŻANIA STRATEGII .. 113
  7.1. Ramy instytucjonalne systemu wdrażania.. 113
  7.2. Monitoring i ewaluacja . 115
  7.3. Źródła finansowania..118
 8. KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGII..122
 9. SPIS RYCIN, MAP, WYKRESÓW, TABEL I FOTOGRAFII.. 128