Szansa na dofinansowanie odbudowy bychawskich zabytków

Drukuj artykuł

Do 31 stycznia br. trwa nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Maksymalna wysokość dofinansowania to 98% wartości inwestycji, przy obowiązkowym wkładzie własnym w wysokości 2% wartości inwestycji.

Podmiotem uprawnionym do składania wniosków jest m.in. gmina, do której należy zgłosić zabytek wymagający odbudowy. Zgłoszenia może dokonać podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Przedmiot dofinansowania obejmuje finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków.

Termin zgłaszania zabytków do Urzędu Miejskiego w Bychawie upływa 24 stycznia br.

Osoba do kontaktu: Andrzej Kucharski pok. nr 8 w Urzędzie Miejskim w Bychawie, tel. 81 566 00 04 wew. 48.

Przeznaczenie: Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 poz. 2095, z późn. zm.) w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.