Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa – PROJEKT

image_pdfimage_print

2015-08-10 plan zgospogdarowaniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Bychawie Nr XLI/271/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa – Rada Miejska w Bychawie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się sporządzoną przez Burmistrza Bychawy zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa zwaną dalej “Zmianą”.
2. Zmiana odnosi się do tekstu i rysunku studium w zakresie wymaganym realizacją uchwały Rady Miejskiej w Bychawie Nr XLI/271/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa.
3. Treść ustaleń zmiany studium będąca tekstem ujednoliconym Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa z wyróżnionymi kolorem różowym zmianami oraz ujednolicony rysunek studium z wyróżnionymi zmianami stanowią integralną część uchwały.
4. Przyjmuje się ujednolicony tekst studium stanowiący załącznik nr 1 do uchwały oraz ujednolicony rysunek studium stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
5. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Bychawie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium
stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bychawy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bychawie


 

Załaczniki: