Uwaga przedsiębiorcy – upływa termin uiszczenia 3 raty opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy przypomina, że w dniu 30.09.2012 r. (niedziela) upływa termin płatności III raty należności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. nr 70 poz. 473) oraz orzecznictwem sądowym nie przewiduje się możliwości wydłużenia wyznaczonych w nim kalendarzowo terminów, gdy ich koniec przypada na dzień wolny od pracy. Określone w ustawie terminy spełnienia obowiązku opłaty mają charakter materialno prawny, co oznacza, iż nie mogą podlegać przywróceniu na zasadach k.p.a. W przypadku niedotrzymania terminu, organ wydający zezwolenie zobligowany jest stwierdzić jego wygaśnięcie.
Datę zapłaty należy rozumieć jako datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu (do dnia 30.09.2012 r.)
W związku z powyższym, przypominamy o obowiązku terminowego uiszczenia należnej opłaty. Do dnia 28 września br. do godz. 14.00 opłatę można uiścić w kasie Urzędu. Przedmiotowej opłaty można dokonać w banku lub innej placówce na konto: 34 8685 0001 0017 3892 2000 0030
Ponadto informuję, że dokonując opłaty w Banku Spółdzielczym przedsiębiorcy nie ponoszą kosztów prowizji bankowej.