Wypoczynek letni z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży „Wakacje z Bogiem „ w okresie: 5.07. 2010r. – 16.07.2010r.

image_pdfimage_print

Bychawa, dnia 22 czerwca 2010 r.

 

 

 

 

OFERTA

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św Jana Chrzciciela

w Bychawie ul.Ks.Piotra Ściegiennego 25

 

składana na podstawie przepisów działu II rozdział 2

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. NR 96, poz. 873 z póź. zm.)

 

 

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Wypoczynek letni z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży

„Wakacje z Bogiem „

 w okresie:  5.07. 2010r. – 16.07.2010r.

 

 

W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA

przez

GMINĘ BYCHAWA

 

WRAZ Z WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

W KWOCIE: 4.500,- zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych)

 

I.                    Dane podmiotu ubiegającego się o dotację:

 

1.  Pełna nazwa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela

2.  Forma prawna: kościelna osoba  prawna

3. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze: zaświadczenie Kurii Metropolitalnej w Lublinie Nr 343/Gł/2008

 

4.  Data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 1639 r.

5.  NIP: 713-23-21-414,  REGON: 040033296

6. Dokładny adres: 23-100 Bychawa, ul. Piotra Ściegiennego 25, gmina Bychawa, powiat lubelski,
       woj. lubelskie.

 

7.  Tel. 081 5660440, fax. – brak, email – brak, http: – /www.parafia.bychawa.pl/,  

      /www.bychawa.kuria.lublin.pl/

 

8. Nazwa banku i numer rachunku: PKO SA Oddział w Bychawie,
        numer rachunku:  61124024411111000032154852

 

9.  Nazwiska i imiona oraz funkcje osób statutowo upoważnionych do reprezentowania podmiotu
      w kontaktach zewnętrznych i posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań
      finansowych w imieniu organizacji pozarządowej:  Ks. Andrzej Kuś – Proboszcz Parafii

      Rzymskokatolickiej w Bychawie ul .Piotra Ściegiennego 25.

10. Nazwa, adres i telefon kontaktowy placówki bezpośrednio wykonującej zadanie, na które
       organizacja ubiega się o uzyskanie dotacji :Parafia Rzymskokatolicka pw św. Jana Chrzciciela

        w Bychawie, 23-100 Bychawie ul. Piotra Ściegiennego 25  telefon : (81) 5660440

:

11. Osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty: Ks. Andrzej Kuś

       tel. kom. 601070920

12.  Zakres prowadzonej działalności statutowej – działalność nieodpłatna.

 

13. Jeżeli organizacja pozarządowa /podmiot/ jednostka organizacyjna/prowadzi działalność
        gospodarczą: nie prowadzi

a)            numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw –  nie dotyczy

b)           przedmiot działalności gospodarczej – nie dotyczy

 

 

II.                 Opis  zadania:

 

1. Nazwa zadania: „Wypoczynek letni z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży           pn. „Wakacje z  Bogiem „.

2. Miejsce wykonywania zadania:  Parafia przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 25 w Bychawie. 

3. Cel zadania: zapewnienie zorganizowanego ,bezpiecznego i aktywnego wypoczynku dla dzieci i

     młodzieży, przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dotyczących uzależnień w celu zdobycia

     przez uczestników wiedzy i umiejętności ważnych dla prawidłowego stylu życia bez używek,

     uzależnień i przemocy a tym samym przeciwdziałanie patologiom społecznym: narkomani,

     alkoholizmowi.

 

4.  Szczegółowy opis zadania:  

Planowana data obozu: 5.07.2010- 16.07.2010 r.. Zakładana liczba uczestników  obozu –dzieci i młodzież z parafii w Bychawie – 120 osób plus  7 opiekunów oraz 1 osoba posiadająca kwalifikacje w dziedzinie profilaktyki uzależnień.  Wyżywienie w domu parafialnym- obiad i podwieczorek. Zajęcia rekreacyjno-sportowe obywać się będą  w zespole boisk Orlik 2012, hali sportowej i basenie w ZS im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie. Przewiduje się zorganizowanie wycieczki do Bałtowa. Organizowane będą zajęcia i warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnień, planowane metody pracy z dziećmi i młodzieżą to: mikro-edukacja , praca zespołowa, praca grupowa, gry i zabawy.      

 

5.            Harmonogram planowanych działań:

 

data

Godz.

Program

Treści profilaktyczne

Treści sportowe

5.07.2010

900-930

Nabożeństwo Słowa Bożego 

 

 

 

9 30– 1300

Zajęcia  rekreacyjno – sportowe

 

Zajęcia ruchowe na boiskach, nauka pływania, gry i zabawy

 

1300-1400

Obiad

 

 

 

1400-1500

Zajęcia  profilaktyczne

Poznanie i integracja grupy, kształtowanie dobrych relacji między rówieśnikami

 

 

1500-1515

Podwieczorek

 

 

 

1515-1530

Zakończenie

 

 

6.07.2010

9 00– 930

Nabożeństwo Słowa Bożego 

 

 

 

930-1300

Zajęcia  rekreacyjno – sportowe

 

Zajęcia ruchowe na boiskach, nauka pływania, gry i zabawy

 

1300-1400

Obiad

 

 

 

1400-1500

Zajęcia  profilaktyczne

Nauka umiejętności współpracy grupowej w planowaniu, poszukiwaniu kompromisów, w podejmowaniu słusznych decyzji

 

 

1500-1515

Podwieczorek

 

 

 

1530

Zakończenie

 

 

7.07.2010

9 00– 930

Nabożeństwo Słowa Bożego 

 

 

 

930-1300

Zajęcia  rekreacyjno – sportowe

 

Zajęcia ruchowe na boiskach, nauka pływania, gry i zabawy

 

1300-1400

Obiad

 

 

 

1400-1500

Zajęcia  profilaktyczne

Ciąg dalszy nauki umiejętności współpracy grupowej w planowaniu, poszukiwaniu kompromisów,             w podejmowaniu słusznych decyzji

 

 

1500-1515

Podwieczorek

 

 

 

1530

Zakończenie

 

 

8.07.2010

9 00– 930

Nabożeństwo Słowa Bożego 

 

 

 

930-1300

Zajęcia  rekreacyjno – sportowe

 

Zajęcia ruchowe na boiskach, nauka pływania, gry i zabawy

 

1300-1400

Obiad

 

 

 

1400-1500

Zajęcia  profilaktyczne

Mikro-wykład: na temat szkodliwości wpływu alkoholu na młody organizm.

 

 

1500-1515

Podwieczorek

 

 

 

1530

Zakończenie

 

 

 

09.07.2010

9 00– 930

Nabożeństwo Słowa Bożego 

 

 

 

930-1300

Zajęcia  rekreacyjno – sportowe

 

Zajęcia ruchowe na boiskach, nauka pływania, gry i zabawy .

 

1300-1400

Obiad

 

 

 

1400-1500

Zajęcia  profilaktyczne

Zajęcia warsztatowo-edukacyjne,  dlaczego młodzi ludzie sięgają po alkohol

 

 

1500-1515

Podwieczorek

 

 

 

1530

Zakończenie

 

 

12.07.2010

9 00– 930

Nabożeństwo Słowa Bożego 

 

 

 

930-1300

Zajęcia  rekreacyjno – sportowe

 

Kształtowanie zdolności  wytrzymałościowych

 

1300-1400

Obiad

 

 

 

1400-1500

Zajęcia  profilaktyczne

Praca nad własnymi emocjami, poznawaniem i sposobem  ich wyrażania.

 

 

1500-1515

Podwieczorek

 

 

 

1530

Zakończenie

 

 

13.07.2010

9 00– 930

Nabożeństwo Słowa Bożego 

 

 

 

930-1300

Zajęcia  rekreacyjno – sportowe

 

Zajęcia ruchowe na boiskach, nauka pływania, gry i zabawy .

 

1300-1400

Obiad

 

 

 

1400-1500

Zajęcia  profilaktyczne

 

 

 

1500-1515

Podwieczorek

 

 

 

1530

zakończenie

 

 

14.07.2010

900-1700

Wycieczka do Bałtowa

 

 

15.07.2010

9 00– 930

Nabożeństwo Słowa Bożego 

 

 

 

930-1300

Zajęcia  rekreacyjno – sportowe

 

Zajęcia ruchowe na boiskach, nauka pływania, gry i zabawy .

 

1300-1400

Obiad

 

 

 

1400-1500

Zajęcia  profilaktyczne

Zdobycie umiejętności  asertywnego odmawiania (alkoholu, nikotyny)

 

 

1500-1515

Podwieczorek

 

 

 

1530

Zakończenie

 

 

16.07.2010

9 00– 930

Nabożeństwo Słowa Bożego 

 

 

 

930-1300

Zajęcia  rekreacyjno – sportowe

 

Zajęcia ruchowe na boiskach, nauka pływania, gry i zabawy .

 

1300-1400

Obiad

 

 

 

1400-1500

Zajęcia  profilaktyczne

Zdobycie umiejętności  asertywnego odmawiania (alkoholu, nikotyny)

 

 

1500-1515

Podwieczorek

 

 

 

1530

Zakończenie

 

 

 

        6.    Zakładane rezultaty realizacji zadania:

a.  przekazanie wiedzy o szkodliwości używek i skutków ich przyjmowania,

b. przyrost umiejętności interpersonalnych, radzenia sobie w sytuacjach trudnych

c. promocja aktywnego trybu życia wolnego od uzależnień,

d . poprawa kondycji fizycznej, obrazu siebie i swoich możliwości

 

 

III.  Kalkulacja przewidzianych kosztów realizacji zadania

 

1.             Całkowity koszt zadania – 5.000,00 zł

 

2.        Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

 

 

Lp

 

Rodzaje kosztów
/
koszty merytoryczne
i administracyjne związane z realizacją zadania /

 

 

 

Ilość jednostek

 

Koszt Jednostki w zł

 

Rodzaj miary

 

 

 

 

Koszt całkowity w zł

 

Z tego
z
wnioskowanej dotacji w zł

 

Z tego
z
finansowych środków własnych, środków

 

 

 

 

1

 

 

 

Transport – autobus

3

1000,00

autobus

3.000,00

3.000,00

0,00

2

Wyżywienie

120

16,66

osoba

2000.00

1.500,00

500,00

 

R A Z E M:

 

5.000,00

 

4.500,00

 

500,00

 

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:  brak

 

IV. Przewidywane źródła finansowania zadania

Źródło finansowania

 

 

%

 

Wnioskowana kwota dotacji

 

4. 500,00

 

90,00

 

Finansowe środki własne , środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów

 

500,00

 

10,00

 

 

Ogółem:

 

 

5.000,00

 

 

100

10

2. Informacje o uzyskanych przez organizacje od sponsorów środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych –  wkład własny pokryją symbolicznie niektórzy rodzice dzieci i młodzieży  uczestniczących w wypoczynku letnim „Wakacje z Bogiem”:

3. Rzeczowy  / np. lokal , sprzęt , materiały/oraz osobowy / np. wolontariusze / wkład własny
     w
realizację zadania z orientacyjną wyceną:

Zajęcia profilaktyczne  poprowadzi nieodpłatnie terapeuta uzależnień – 600,00 zł

Zajęcia rekreacyjno-sportowe poprowadzą nieodpłatnie wolontariusze – 7x 200,00 zł

Produkty żywnościowe – sponsorzy – GROSZEK, BIEDRONKA, OSM, SAWAT i inni

Hala sportowa i basen użyczony nieodpłatnie przez ZS im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie – 2.000 zł.

Ratownicy prowadzący zajęcia na basenie nieodpłatnie- 2×200 zł

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania.

 

1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania / ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji
     publicznej/:  nie dotyczy

2. Posiadane zasoby kadrowe – dwóch księży Parafii Rzymskokatolickiej pw. św.Jana Chrzciciela w Bychawie  oraz wolontariusze – 7  studentów 

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju ze wskazaniem które z tych
    zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną: ”Wakacje z Bogiem” w latach 2005-

    2009.
 

4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców
      /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim
będą uczestniczyć
     w realizacji zadania/. Parafia
nie będzie korzystała przy wykonaniu zadania z usług podwykonawców.

Oświadczamy, że:

1. Proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności parafii

2.  W ramach składanej oferty przewidujemy niepobieranie opłat od adresatów zadania.

3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Jana Chrzciciela w Bychawie ul. Ks. Piotra Ściegiennego 25, jest

    związana  niniejszą ofertą przez okres  do dnia 31 lipca  2010 roku.

4.  Wszystkie  podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym  stanem  prawnym i faktycznym.

 

 

 

………………………………………………………………………………

/pieczęć organizacji pozarządowej/podmiotu/jednostki organizacyjnej/

 

 

…………………………………………………..

podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób

upoważnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu organizacji pozarządowej,

/podmiotu/ jednostki organizacyjnej/

 

 

Załączniki:

1. Aktualny odpis z rejestru /ważny do 3 m-cy od daty wystawienia/.

 

Poświadczenie złożenia oferty:

 

 

 

Adnotacje urzędowe: