XI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 28 sierpnia (środa) 2019 r.

Informuję, że XI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 28 sierpnia (środa) 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) wskazania wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 836 w miejscowości Zadębie gmina Bychawa,
  c) wskazania wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Gminy Bychawa,
  d) zmiany Uchwały Nr XXII/151/2012 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bychawa oraz warunków i zasad korzystania z nich,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Bychawa,
  f) zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika,
  g) rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego,
  h) budżetu obywatelskiego Gminy Bychawa,
  i) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  j) zmian w uchwale budżetowej na rok 2019,
  k) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej oraz rzeczowej Województwu Lubelskiemu,
  l) zatwierdzenia Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019 -2021 dla Gminy Bychawa.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Bychawa za pierwsze półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2019 roku.
 6. Sprawy organizacyjne.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń