Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – sierpień 2019

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 13.00 (sala ślubów pok. Nr 17)
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) wskazania wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 836 w miejscowości Zadębie gmina Bychawa,
  c) wskazania wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Gminy Bychawa,
  d) zmiany Uchwały Nr XXII/151/2012 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bychawa oraz warunków i zasad korzystania z nich,
  e) zatwierdzenia Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019 -2021 dla Gminy Bychawa.
 2. Polityka cenowa w gospodarce odpadami.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów- 28 sierpnia 2019 r. (środa) godz. 13.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) budżetu obywatelskiego Gminy Bychawa,
  b) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  c) zmian w uchwale budżetowej na rok 2019,
  d) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej oraz rzeczowej Województwu Lubelskiemu.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw oświaty- 28 sierpnia 2019 r. (środa) o godzinie 14.15
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Bychawa.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej- 28 sierpnia 2019 r. (środa) godz. 14.30
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.