XLIV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 26 października (środa) 2022 r. o godz. 15.00

Informuję, że XLIV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 26 października (środa) 2022 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy.
 4. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr ew. 651, 655/3 i 655/10 położone w Bychawie przy ul. Polnej oraz nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 89 położona w Bychawie przy ul. Podzamcze,
  c) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Bychawa,
  e) rozpatrzenia petycji,
  f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  g) zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
 7. Sprawy organizacyjne.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń