XVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie – program

image_pdfimage_print
Proponowany porządek posiedzenia XIV sesji Rady Miejskiej w Bychawie w dniu 29 października 2015 r. o godz. 13.00:
1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza Bychawy od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zgłoszenia kandydata na ławnika do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019, które pozostawia się bez dalszego biegu,
b) stwierdzenia wyboru ławnika na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
6. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie
7. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy Bychawa (SP ZOZ, SANUS).
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bychawie wykonującego czynności związane z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz określenia stawek zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy.
b) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bychawa,
c) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. 11 Listopada – oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 635/1, położonej w obrębie nr 1 – Bychawa Miasto,
d) ustalenia zmiany przebiegu niektórych dróg gminnych na terenie Gminy Bychawa,
e) powierzenia Gminie Bychawa prowadzenia zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2284L Bychawa – Olszowiec – Piotrków-Kolonia i nr 2285L Olszowiec – Romanów – Piotrków-Kolonia na terenie Gminy Bychawa,
f) realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2284L Bychawa – Olszowiec – Piotrków-Kolonia i nr 2285L Olszowiec – Romanów – Piotrków-Kolonia w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”,
g) w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Lubelskim zadania pn.: „Budowa ciągu dróg gminnych – ul. Dąbrowskiej, ul. Słowackiego, ul. Fredry, ul. Makuszyńskiego wraz z przebudową ul. Żeromskiego w Bychawie (drogi nr 107204L, 107205L, 112528L, 112529L, 112530L)” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,
h) zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bychawa
i) zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
9. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
10. Założenia do projektu budżetu gminy na rok 2016.
11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
12. Sprawy bieżące.
13. Zakończenie obrad sesji.

Proponowany porządek posiedzenia XIV sesji Rady Miejskiej w Bychawie

w dniu 29 października 2015 r. o godz. 13 00

 

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.

3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zgłoszenia kandydata na ławnika do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019, które pozostawia się bez dalszego biegu,

b)      stwierdzenia wyboru ławnika na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

6. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie

7. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy Bychawa (SP ZOZ,

 SANUS).

 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bychawie wykonującego czynności związane z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz określenia stawek zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy. 

b)      uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bychawa,

c)      obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. 11 Listopada – oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 635/1, położonej w obrębie nr 1 – Bychawa Miasto,

d)     ustalenia zmiany przebiegu niektórych dróg gminnych na terenie Gminy Bychawa,

e)      powierzenia Gminie Bychawa prowadzenia zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2284L Bychawa – Olszowiec – Piotrków-Kolonia i nr 2285L Olszowiec – Romanów – Piotrków-Kolonia na terenie Gminy Bychawa,

f)       realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2284L Bychawa – Olszowiec – Piotrków-Kolonia i nr 2285L Olszowiec – Romanów – Piotrków-Kolonia w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”,

g)      w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Lubelskim zadania pn.: „Budowa ciągu dróg gminnych – ul. Dąbrowskiej, ul. Słowackiego, ul. Fredry, ul. Makuszyńskiego wraz z przebudową ul. Żeromskiego w Bychawie (drogi nr 107204L, 107205L, 112528L, 112529L, 112530L)” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,

h)      zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bychawa 

i)        zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.

9. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia. 

10. Założenia do projektu budżetu gminy na rok 2016. 

11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

12. Sprawy bieżące.

13. Zakończenie obrad sesji.